logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Smíchov pomník Jakuba Arbese pravoslavný chrám sv. Archanděla Michaela

Smíchov - PP Ctirad

Informace

Navštíveno: 17. 1. 2022

Historie: Přírodní památka Ctirad se nachází na severním okraji návrší Děvín nad Zlíchovem včetně zářezu silnice u Dívčích Hradů a opuštěného lomu Bílá skála východně pod železnicí. Tato přírodní památka byla vyhlášena dne 1. září 1988 o celkové rozloze 6,53 ha. Důvodem vyhlášení PP byla ochrana významných odkryvů geologických vrstev siluru a devonu Barrandienu. V těchto odkryvech se nalézají četné opěrné geologické profily a naleziště zkamenělin známá již od dob Joachima Barranda. Území PP pokrývá skalní a stepní vegetace. Vegetace je tvořena převážně rostlinnými společenstvy skal a strmých strání. Území bez potřebné péče je ohroženo zarůstáním křovinami. Cenný je zejména severní svah obrácený k usedlosti Konvářka, kde se zachoval květnatý porost válečky prapořité s výskytem ohroženého trličníku brvitého. Území PP představuje zejména útočiště drobných bezobratlých živočichů. Z plazů se zde dosud vyskytuje ještěrka obecná.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ctirad_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka)

Dojmy: Krásný přírodní památka, která je dominantou této části Smíchova.

Mapa

Fotografie

×