logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Řepy Kostel Panny Marie Vítězné Kratochvílův statek

Řepy - kostel sv. Martina

Informace

Navštíveno: 25. 2. 2022

Historie: Kostel svatého Martina v Praze-Řepích je malý kamenný románský kostel s předsíní, obdélnou lodí a půlkruhovou apsidou. Původní dřevěný kostel byl postaven v polovině 12. století. Tento kostel ale byl zničen požárem. Po požáru byla na původním místě počátkem 13. století postavena kamenná stavba. Za stavebníka je považován pražský měšťan Frovín, který od benediktinského opatství v Břevnově odkoupil ves Řepy. Ke stavbě byl použit kámen z nedalekých opukových lomů v Břevnově a kostel byl vystavěn mezi lety 1200 – 1225. Někdy ve čtvrtině 13. století byla také přistavěna dodnes zachovaná románská věž. Původně románská stavba byla charakterizována nevelkou obdélníkovou lodí, na východě k lodi přiléhala apsida a na západě hranolová věž, přistavěná kolem roku 1225. Z této doby se zachoval i pozdně románský portál s tympanonem a malovaným křížem. Z pozdějších architektonických úprav v gotickém období byl nalezen kamenný sanktuář v severní zdi apsidy, zakrytý novodobou omítkou. V 16. a v první polovině 17. století nebyl kostel používán, což dokládá zpráva z roku 1667 o jeho znovuvysvěcení. Výsledkem barokních úprav v 18. století byl mj. do apsidy vestavěný barokní oltář. K dalším, tentokrát klasicistním úpravám, se přikročilo ve století 19. – hlavní vstup do kostela byl přemístěn do západní zdi věže a k věži byly přizděny opěráky. Okolo kostela byl od 13. století hřbitov, kde se pohřbívalo až do 19. století. V roce 1837 byl o něco dále vybudován nový řepský hřbitov v ulici Žalanského a původní u kostela zrušen. Roku 1968 byly při výstavbě kanalizace odkryty hromadné hroby, pravděpodobně padlých z bitvy na Bílé Hoře. Původně byl kostel svatého Martina filiálním kostelem farního kostela svatého Fabiána a Šebestiána v Liboci, jak se lze dočíst v první zaznamenané zprávě o kostele z roku 1368. Podle dochovaných pamětí tomu tak bylo až do 20. století. Na počátku 20. století se postavilo oplocení, aby se kostel ochránil před hospodářskými zvířaty, která se pohybovala po kolem vedoucí cestě. Po 2. světové válce byly na věž zavěšeny nové zvony zasvěcené svatému Václavovi a svatému Martinovi, které ulil českobudějovický zvonař Rudolf Perner ze starého zvonařského rodu roku 1948, jelikož původní zvony byly zkonfiskovány pro válečné účely. V 70. letech 20. století byl kostel uzavřen, mobiliář odvezen, ale stavba začala rychle chátrat také proto, že byl zrušen a zavezen nedaleký návesní rybník a v místě se změnily hydrogeologické poměry. Koncem 80. let 20. století se podařilo začít se statickým zajištěním stavby a v roce 1990 proběhl v místě archeologický výzkum, jehož výsledky pomohly při následující rekonstrukci. Začátkem 90. let tak byla obnovena středověká podoba kostela a zachovány důležité historické stavební a výtvarné prvky. Samotná rekonstrukce pak začala mezi lety 1990 – 1992, čímž získal svou definitivní podobu, jako románský zděný kostel, který je barokně upraven.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-martina-13375787

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Martina_(%C5%98epy)

Zdroj: https://www.hrady.cz/kostel-sv-martina-praha-6-repy/texty?tid=41851&pos=1000

Zdroj: naučná tabule

Dojmy: Velmi krásný kostel, který si dodnes zachoval svou původní podobu.

Mapa

Fotografie

×