Práče
logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Podolí Prosek

Práče

Informace

Navštíveno: 19. 3. 2023

Historie: Práče jsou historická osada na katastrálním území pražských Záběhlic. Nejstarší písemné záznamy o vsi Práče jsou z roku 1352. V předhusitské době patřila ves staroměstským měšťanům, později klášteru augustiniánů na Karlově, ten ji roku 1407 vyměnil s pražským měšťanem Kašparem Čotrem za tehovské panství u Říčan. V tomtéž roce je zmiňována i tvrz. Roku 1420 zabrali Práče pražané a prodali staroměstskému písaři Mikuláši Hupmolcovi. V roce 1443 práčskou tvrz dobyli Hynek Ptáček z Pirkštejna a Jan Čabelický. Dne 20. března 1444 byla tvrz vypálena, ale pak obnovena. V polovině 15. století byl majitelem vsi Václav z Lamberka, po němž ji převzal jeho zeť Jíra z Přistoupimi. V roce 1518 zakoupilo tuto ves od Markéty Křížalové Nové Město Pražské. Již v roce 1547, ale byla tato ves za protihabsburské povstání zkonfiskováno. V roce 1584 prodal tuto ves císař Rudolf II. Mikuláši Nosticovi z Nostic. Roku 1592 je uváděna jako pustá a poničená. Mikuláš ale brzy na to zemřel a jeho synové se zdejšího majetku zbavili. V roce 1617 zakoupila tuto ves Rozina Alžběta z Vchynic a Tetova rozená z Vidršperka. Tento rod ves připojil ke svému panství a postupem času se začal nazývat rodem Kinských. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato ves stala součástí obce Záběhlice, která ji postupně pohltila a tak tato ves zanikla.

Zdroj: Naučná tabule

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1%C4%8De_(Z%C3%A1b%C4%9Bhlice)

Dojmy: Dříve malinká vesnička, která si dodnes zachovala svou malebnou náves.

Mapa

Fotografie

kaplička sv. Jana Nepomuckého v Práči
Práčský mlýn v Práči
Práčský pivovar v Práči
sýpka v Práči
zámek Práče v Práči