logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Prosek hostinec u Brabců Lípa na Proseku u kostela sv. Václava

Prosek - Kostel sv. Václava

Informace

Navštíveno: 19. 1. 2022

Historie: Římskokatolický kostel sv. Václava je nejstarší stavební památkou pražské čtvrti Prosek. Byl vybudován na rozhraní náhorní plošiny a svahu údolí Rokytky patrně ještě před vznikem dnešního osídlení a v průběhu své existence prošel řadou přestaveb. Spolehlivé historické údaje o založení kostela se nedochovaly. Hájkova kronika uvádí, že kostel založil Boleslav II., jemuž se při návratu ze Staré Boleslavi do Prahy roku 970 na tomto místě zjevil ve snu svatý Václav. Na základě průzkumů se udává vznik kostela na přelomu 11. a 12. století, popřípadě už v polovině až třetí čtvrtině 11. století. V této době byl tento kostel vystavěn v románském slohu a vyzdoben freskami, které se zachovali do současnosti. Zajímavostí je že kostel byl založen na místě, kde nebylo žádné osídlení a osídlení začalo následně vznikat okolo tohoto kostela. První z řady stavebních úprav kostela byla provedena už počátkem 13. století v gotickém slohu. Od roku 1311 je zde doložena farnost (plebánie), jména farářů jsou známa od roku 1356. Kolem roku 1420 byl kostel pobořen husity a vypálen husity. Následně kostel přešel do správy utrakvistů, kteří jej v 70. letech 15. století opravili a původně románskou stavbu gotizovali. Po opětovném převzetí katolickou stranou byl kostel filiální a náležel do farnosti u kostela sv. Martina ve zdi. V roce 1579 byla ke kostelu přistavěna renesanční předsíň. Za třicetileté války byl kostel vypálen Švédy. V roce 1675 byla obnovena farnost, pod kterou nově spadal i kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech a kostel sv. Pavla z Poříčskou bránou. V této době byl opraven i tento kostel, který prošel barokní obnovou. Prvním farářem se stal Augustin Salát, dříve administrátor v Hostouni, který zemřel 18. května 1679 ve věku 39 let. V roce 1712 byla nad kněžištěm postavena barokní hranolová věž, později (v 19. a 20. století) upravovaná, která nahradila dosavadní sanktusník. V rámci úprav provedených v roce 1770 byla zřízena nová sakristie za oltářem a rozšířena okna, tyto zásady však narušily stabilitu, a proto byla k zavěšení zvonů vybudována v roce 1783 na přilehlém hřbitově samostatně stojící zvonice. Další úpravy kostela byly provedeny v roce 1790. Roku 1874 byly na kostelní věž instalovány hodiny. V roce 1929 byla farnost povýšena na děkanství, jímž byla až do 30. června 1994. Při přestavbě kostela v roce 1931 došlo ke snížení střech bočních lodí, obnovení zazděných románských okének v hlavní lodi a postavení nové sakristie na severní straně. V roce 1937 se uskutečnila celková oprava stavby a následujícího roku opravena krytina všech tří střech. V roku 2010 byly při východní hřbitovní zdi nainstalovány tři sochy Madon z přírodního kamene (z mramoru, pískovce a žuly) od sochařky Zuzany Čížkové, současně s tím byly provedeny parkové úpravy okolí kostela. Kostel je románská bazilikální stavba je tvořena třemi loděmi, z nichž každá je na východní straně zakončena apsidou, a renesanční předsíní z roku 1572.Cibulovitá vížka je sklenutá v hlavní lodi žebrovitou sítí z konce 15. století. Před kostelem je předsíň z konce roku 1579, hranolová věž nad kněžištěm je z roku 1712, upravená roku 1770, z této doby je i sakristie. Na vedlejším hřbitově je barokní zvonice z poloviny 18. stol. Uvnitř jižní lodi jsou zbytky románských maleb. Na hlavním oltáři je obraz sv. Václava od jezuitského malíře Ignáce Raaba z poloviny 18. stol. Cínová křtitelnice je z roku 1622. Dva malované epitafy jsou z roku 1628.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_V%C3%A1clava_(Prosek)

Zdroj: https://www.hrady.cz/kostel-sv-vaclava-praha-9-prosek

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-vaclava-13234175

Dojmy: Krásný kostel, který je nejstarším kostelem tohoto zasvěcení v Čechách. To že byl kostel vystavěn na místě kde nebyla žádná zástavba svědčí pak o bohatém mecenášovi.

Mapa

Fotografie

×