logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Podolí pomník Podolských Bojovníků PP Podolský profil

Podolí - PP Dvorecké Stráně

Informace

Navštíveno: 21. 5. 2021

Historie: Dvorecké stráně je přírodní památka na území Prahy, která je zároveň jednou z nejmladších, neboť byla vyhlášena v květnu roku 2017 o celkové rozloze 3,89 ha. Nachází se v širším centru Prahy, dva kilometry jižně od Vyšehradu, v Podolí, v místní části zvané Dvorce. Je součástí svahů pod Kavčími horami, jejichž severní část byla v roce 1988 vyhlášena přírodní památkou Podolský profil. Geologickým podkladem jsou horniny siluru epochy ludlow a přidoli a spodního devonu. Ty tvoří geologický podklad severní poloviny sledovaného území, a to až ke hřišti u Kavčích hor. Chráněné území Dvorecké stráně je osídleno místní, zejména stepní faunou bezobratlých, spojenou s homogenními xerotermními společenstvy cévnatých rostlin. Předmětem ochrany je stepní fauna bezobratlých vázaná na teplomilná společenstva rostlin. V lesním porostu je zachovalá bohatá populace okrotice bílé (Cephalanthera damasonium). Vegetačně patří nejcennější částí mezi polopřirozené suché trávníky, facie křovin na vápenatých podložích a mnoho druhů hub. Významnou část tvoří lesní porost pod travnatou plochou navazující na hřiště u Kavčích hor. Podle historických snímků byl na bezlesí vysazen třešňový sad a to přibližně na začátku 70. let 20. století. V dřevinném patře je možné najít především lípu srdčitou, habr obecný, borovici lesní a modřín opadavý. V této oblastí se objevují motýli jako batolec červený, batolec duhový, žluťásek jižní, přástevnik kostivalový, otakárek ovocný, otakárek fenyklový a vřetenuška pozdní.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Dvoreck%C3%A9_str%C3%A1n%C4%9B

Dojmy: Krásná přirodní památka, která se nachází v jižní části Podolí.

Mapa

Fotografie

×