logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Nusle dům čp. 1422/59 kostel sv. Václava

Nusle - kostel sv. Pankráce

Informace

Navštíveno: 20. 1. 2022

Historie: Kostel sv. Pankráce se nachází v parčíku mezi ulicemi Na Pankráci, Sinkulova a Na Klikovce na katastru Nuslí. Podle patrona kostela, římského mučedníka sv. Pankráce, je odvozen název celé přilehlé čtvrti včetně sídlišť, věznice nebo stanice metra. V místě dnešního kostela a tehdy ve vesnici zvané Krušina býval v 11. století hřbitov, kde stávala románská rotunda. První písemná zmínka o vsi Krušina pochází ze dne 17. ledna 1205 v listině krále Přemysla Otakara I. Je ale pravděpodobné že vesnice byla založena již s rotundou sv. Pankráce. Samotná rotunda byla postavena v románském slohu někdy v průběhu 11. století. První písemná zmínka o této rotundě pochází z roku 1140, kdy ji rytíř Asimus – česky Osel, syn Hozeův daroval klášteru ostrovského kláštera Benediktinů u Davle. Ve 14. století byla rotunda přestavěna na gotický kostel. První písemná zmínka o zasvěcení kostela pochází z papežského desátku v Pražské diecézi z roku 1352. V roce 1371 se pak dozvídáme že podací právo ke kostelu měla Vyšehradská kapitula a její hodnostáři. Kostel byl však v době husitských válek, v listopadu roku 1420 poškozen v souvislosti s bitvou na Vyšehradě. V přilehlém parku se pak nacházel i obléhací příkop. Během husitských válek zanikla vesnice Krušina a zůstal tak jen pobořený kostel, který byl následně goticky obnoven. Další škody kostel utrpěl za třicetileté války, roku 1648, kdy jej poničila císařská či švédská střelba při švédském obléhání Prahy. Z této doby jsou také dělové koule, které jsou dodnes patrné ve zdi kostela. Kostel byl pobořen, aby nemohl sloužit nepříteli jako opěrný bod. O dva roky později, roku 1650, kostel opravili michelští jezuité, kteří kostel znovu vystavěli na gotickém zdivu tentokrát ve slohu ranného baroka. Samotná přestavba byla dokončena až v roce 1724, kdy byl kostel předán do správy Jezuitské koleje u kostela sv. Klimenta. Roku 1757 byl však opět vypleněn pruskou armádou a opět obnoven jezuitským řádem. Po zrušení jezuitského řádu roku 1773 byl kostel odsvěcen (správnějším vyjádřením by bylo, že jej církev přestala využívat, protože pojem odsvěcení kostela v katolické církvi neexistuje) a do roku 1818 byl využíván jako sklad střelného prachu. Na přelomu 19. a 20. století byl však kostel opět vysvěcen a přidělen pod správu nuselského kostela svatého Václava. Při archeologickém průzkumu v letech 1968–1970 bylo pod kostelem odhaleno základové zdivo románské rotundy z konce 12. století. Průzkum byl prováděn v souvislosti s ražbou tunelů metra mezi stanicemi Gottwaldova (tehdy pracovní název stanice "Nuselský most", dnes stanice metra C "Vyšehrad") a Pražského povstání na trase C. Kromě základů rotundy byly během průzkumu objeveny pozůstatky hrobů, neboť u kostela býval před staletími hřbitov. Nejstarší nalezené hroby pocházejí z přelomu 11. a 12. století, a ty byly nalezeny uvnitř lodi bývalé rotundy. Dnes je kostel svatého Pankráce součástí nuselské farnosti římskokatolické církve.

Zdroj: https://www.praha.eu/jnp/cz/co_delat_v_praze/pamatky/kostel_sv_pankrace_pamatka_ukryvajici.html

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Pankr%C3%A1ce_(Praha)

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kru%C5%A1ina_(Praha)

Zdroj: http://www.praha-archeologicka.cz/p/324?tgo=37

Dojmy: Krásný ukrytý kostel, který je mnohem starší, než na první pohled vypadá.

Mapa

Fotografie

×