logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Malá Chuchle Kostel Narození Panny Marie Zookoutek Malá Chuchle

Malá Chuchle - PR Chuchelský háj

Informace

Navštíveno: 26. 8. 2022

Historie: Přírodní rezervace Chuchelský háj se rozkládá na svahu mezi pražskou městskou částí Velká Chuchle a její čtvrtí Malá Chuchle, kde zahrnuje původní lesní porosty. Je součástí přírodního parku Radotínsko – Chuchelský háj a zahrnuje rovněž skalnatý svah pod kostelem sv. Jana Nepomuckého s výskytem vzácných rostlin vázaných na skalní stepi. Nalézá se tam rovněž Chuchelský hřbitov a hájovna se zookoutkem. Důvodem pro vyhlášení PR byla snaha o zachování původního lesa s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů spolu s cennými společenstvy skalních stepí. Přírodní rezervace byla vyhlášena dne 1. září 1982 o celkové rozloze 60,59 ha. Skalní podloží v PR je velmi pestré a je tvořeno diabasy, břidlicemi, vápenci, pískovci a křemenci. Na území PR se dochovaly původní listnaté lesní porosty pouze v malé míře ovlivněné výsadbou nepůvodních dřevin jako je borovice černá a trnovník akát. Původní lesy mají bohatý bylinný podrost s řadou druhů kvetoucích na jaře před olistěním jako je například jaterník podléška, ptačinec velkokvětý, hrachor jarní aj. Z diabasové skály byl popsán nový druh kosatců – kosatec bezlistý český. Na skalách roste česnek chlumní a rozchodník bílý. V oblasti byla nalezena řada vzácných hub, z nichž mnohé patří k teplomilným druhům. Vyskytuje se zde například hřib bronzový (Boletus aereuus), hřib Fechtnerův (Butyriboletus fechtneri) hřib královský (Butyriboletus regius), hřib nachový (Rubroboletus rhodoxanthus), hřib plavý (Hemileccinum impolitum), hřib pružný (Aureoboletus gentilis), hřib přívěskatý (Butyriboletus appendiculatus), hřib Quéletův (Suillellus queletii), hvězdovka trojitá (Geastrum triplex), kališník žebernatý (Helvella costifera), muchomůrka ježatohlavá (Amanita echinocepahala), ohnivec zimní (Microstoma protractum), urnička pohárová (Urnula craterium) a vláknice začervenalá (Inocybe erubescens). Na území PR bylo nalezeno mnoho reliktních teplomilných brouků skalních stepí, v lese se vyskytují krajník hnědý a roháč velký. Hnízdí zde asi 40 druhů ptactva, převážně pěvců. Z druhů silně ohrožených se zde vyskytuje žluva hajní a velmi vzácně dudek chocholatý.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Chuchelsk%C3%BD_h%C3%A1j

Dojmy: Krásná a velmi rozlehlá přírodní rezervace, která je rozmístěna na svazích nad řekou Vltavou.

Mapa

Fotografie

Pohled na svahy přírodní rezervace Chuchelský háj.
Pohled na svahy přírodní rezervace Chuchelský háj.
Pohled na svahy přírodní rezervace Chuchelský háj.
Pohled na svahy přírodní rezervace Chuchelský háj.
×