logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Kamýk

Kamýk - PP V Hrobech

Informace

Navštíveno: 20. 1. 2022

Historie: V hrobech je přírodní památka ev. č. 1207 na území hlavního města Prahy. Nachází se na území k.ú. Kamýk a je obklopeno třemi pražskými sídlišti: Lhotka, Libuš a Modřany. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Důvodem ochrany je pastvina se vzácnými teplomilnými druhy rostlin a živočichů. Přírodní památka V hrobech byla vyhlášena 1.9.1988 národním výborem hl. m. Prahy. Plocha byla v minulosti aktivně využívána jako pastvina. Byla obklopena poli a loukami a téměř se dotýkala sousedního lesoparku Kamýk. Severozápadní okraj byl obtékán vodotečí, díky které zde existovaly porosty mokřadní vegetace s ohroženými druhy. Již v šedesátých letech 20. století byla lokalita dobře známá botanikům, ale i obyčejným „zahrádkářům“. Především právě kvůli těmto zahrádkářům - sběratelům zde v současnosti již není možné nalézt řadu chráněných druhů nebo jen ve velmi malých populacích. Dříve zde žili a rozmnožovali se různí drobní savci (zajíci, králíci), hnízdilo zde mnoho ptáků (bažant, koroptev), ale vysoká návštěvnost území – především návštěvníci se psy znemožnili jejich existenci na tomto území. Okrajové partie PP byly v souvislosti s rostoucí panelovou zástavbou a zemními pracemi silně poškozeny a místy zcela zničeny. Přírodní památka hostí řadu vzácných druhů rostlin, ať už ty, které zde byly udávané v minulosti (lýkovec vonný – Daphne cneorum), růže keltská – Rosa gallica, vstavač kukačka – Orchis morio) nebo ty, které jsou zde stále ještě potvrzovány a jsou hlavní pozorností ochrany PP (koniklec luční český – Pulsatilla pratensis subsp. bohemica, křivatec český – Gagea bohemica, trávnička obecná – Armeria vulgaris, úložník klasnatý – Pseudolysimachion spicatum) Území můžeme z hlediska flóry rozdělit na 4 typy ploch, z nichž každá má své specifické druhové zastoupení: Území můžeme z hlediska flóry rozdělit na 4 typy ploch, z nichž každá má své specifické druhové zastoupení., centrální část PP s převažujícími mezofilními loukami, suché trávníky v jihovýchodní části PP a ochranné pásmo při západní hranici PP tvořené mezofilními loukami. Můžeme se zde setkat s celou řadou zajímavých bezobratlých živočichů, kteří se váží na místní bylinný kryt. Především se jedná o hmyz, konkrétně o různé druhy čmeláků a jiných blanokřídlých. Z chráněných druhů byl zjištěn pouze otakárek fenyklový (Papilio machaon). Z dalších druhů zde můžeme vidět okáče bojínkového (Melanargia galathea), žluťáska řešetlákového (Gonepteryx rhamni), drobnokřídlíka bělotečného (Eriocrania unimaculella). Přírodní památka není pro skupinu motýlů příliš významná, jde spíše o jednotlivý výskyt a většinou se jedná o zálety z okolních lokalit. Z fytofágních brouků se zde můžeme setkat s nosatci či mandelinkami. Z obratlovců jsou zde zastoupeni nejvíce ptáci. Vhodné hnízdní podmínky skýtají v současnosti pouze keře. V minulých letech zde bylo prokázáno hnízdění páru kosa černého (Turdus merula), strnada obecného (Emberiza citrinella), ale i ťuhýka obecného (Lanius collurio). Kdysi zde byli běžní i ptáci hnízdící na zemi (např. skřivan polní – Alauda arvensis, bažant obecný – Phasianus colchicus). Početnější skupinou ptáků jsou druhy, které létají do území pouze za potravou nebo ty, které přelétají. Patří mezi ně např. konipas bílý (Motacilla alba), rorýs obecný (Apus apus), rehek domácí (Phoenicurus ochruros), sýkora koňadra (Parus major) a sýkora modřinka (Parus caeruleus). Travní semena jsou potravou např. pro zvonka zeleného (Carduelis chloris), zvonohlíka zahradního (Serinus serinus), stehlíka obecného (Carduelis carduelis), vrabce polního (Passer montanus), vrabce domácího (Passer domesticus) a havrana polního (Corvus frugilegus). Ze zástupců savců se zde můžeme setkat s hrabošem polním (Microtus arvalis) a krtkem obecným (Talpa europea).

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/V_hrobech#Extern%C3%AD_odkazy

Dojmy: Zajímavá přírodní památka, kterou jsem bohužel navštívil v zimním období.

Mapa

Fotografie

×