logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Karlín Kaple Panny Marie Kaplička sv. Václava

Karlín - Kaple sv. Karla Boromejského

Informace

Navštíveno: 22. 5. 2021

Historie: Tato neorománská kaple svatého Karla Boromejského byla součástí bývalého kláštera a školy pro mládež kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Byla postavena současně s celým objektem v letech 1864-1866 jako kaple domácí podle plánů Petra Holečka a vysvěcena byla kardinálem Bedřichem Schwarzenbergem dne 4. listopadu 1866. Objekt sloužil svému účelu do roku 1946. Následně byl v budově zřízen Patentní úřad, v současné době areál slouží provincii Konfederace dcer Panny Marie Pomocné a je tu umístěna církevní škola. Kaple má obdélníkový půdorys, v hlavním průčelí, které směřuje do ulice, jsou vysoká, půlkruhově zaklenutá okna. Vstup do kaple je z průjezdu, nad vchodem je kruchta, kde bývaly varhany. Hlavní oltář je novogotický s obrazem sv. Karla Boromejského od Josefa Kesslera z Vídně, interiér je vyzdoben ruční orientální malbou. Na hřebenu sedlové střechy v prostoru nad presbytářem je umístěna osmiboká věžička, ve které býval zavěšen zvon. V době povodní v roce 2002 byla kaple značně poškozena a pak postupně opravena.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaple_svat%C3%A9ho_Karla_Boromejsk%C3%A9ho_(Praha)

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kaple-sv-karla-boromejskeho-15654528

Dojmy: Krásná kaple, která navazuje na sousední stavbu, která byla původním klášterem.

Mapa

Fotografie

×