Dolní Měcholupy
logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Dolní Chabry Dolní Počernice

Dolní Měcholupy

Informace

Městský erb:

Coat_of_arms_of_Dolní_Měcholupy

Navštíveno: 18. 3. 2023

Historie: Dolní Měcholupy (německy Unter Miecholup) jsou městská čtvrť a katastrální území Prahy v obvodě Praha 10. Území dnešních Dolních Měcholup bylo osídleno již v dobách neolitu na přelomu 4. a 3. tisíciletí před Kristem, kdy se nalezly doklady osídlení kultury se šňůrovou keramikou. Sporadické známky osídlení pocházejí také z doby eneolitu. Do písemných pramenů vstupují Dolní Měcholupy v roce 1293, kdy je uváděn urozený bratr od Křížovníků s červenou hvězdou Albert z Měcholup. Název Měcholupy vznikl zřejmě podle lupičů měchů, což byly cestovní vaky, do nichž se ukládaly peníze nebo zboží. V dobových pramenech se Dolní Měcholupy označují často také jako Velké Měcholupy, aby se tak zdůraznila skutečnost, že ves byla výrazně starší než sousední Horní Měcholupy. Samotné jméno Měcholupy se vyskytuje zejména ve středověku v rozličných tvarech, například: "Micholup" (1309), "Miecholup" (1322) či "Mecholib" (1364). Poprvé se v českém tvaru objevují "Veliké Měcholupy" roku 1424. Snad již tento muž zde nechal vystavět zdejší gotickou tvrz, z čehož lze usuzovat podle jeho predikátu. V polovině 14. století se dostávají Dolní Měcholupy do majetku pražského patricijského rodu Rechcerů, přesněji řečeno jeho člena jménem Ješek. V roce 1364 jsou poprvé uváděny dolnoměcholupská tvrz a panský dvůr. Na přelomu 14. a 15. století vlastnil část vsi patricijský rod Olbramoviců. Tento člen tohoto rodu je zde zmiňován v roce 1382 pod jménem Olbramovic Prokop Bohuslavův. V roce 1411 po něm získal majetek jeho bratr Bohuslav, a roku 1413 tento majetek prodal Jan Nichelin a to Petru Holkerovi, jež zastával úřad rychtáře v Krupce. V Dolních Měcholupech měly své majetkové podíly také jiné rody. Mezi nimi Dubečtí z Dubče, vladykové z Klučova nebo Mikuláš I. Chudý z Újezda, zakladatel rodu Lobkoviců. Svůj díl drželi ve vsi také Křížovníci s červenou hvězdou, a to až do roku 1562, kdy byla tato část připojena k uhříněvskému panství. Na konci 15. století přešla většina Dolních Měcholup do majetku Dubečských z Dubče. Tehdy již dolnoměcholupská tvrz zpustla a následně beze stopy zanikla, avšak v okolí vsi vznikla rozsáhlá a významná rybniční soustava. V letech 1542–1623 byly Dolní Měcholupy součástí dubečského panství Zapských ze Zap. Po roce 1623 se Dolní Měcholupy staly součástí panství Lichtenštejnů s centrem v Uhříněvsi, kde sestrvaly až do zániku poddanství. V roce 1867 došlo k rozdělení Měcholup na tři obce, a to Horní Měcholupy, Dolní Měcholupy a Petrovice. V roce 1968 byly všechny tři obce připojeny ku Praze. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 4 132 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Doln%C3%AD_M%C4%9Bcholupy

Zdroj: https://www.dolnimecholupy.cz/prakticke-informace/o-dolnich-mecholupech/

Dojmy: Městská část, nacházející se jihovýchodně od centra, kde je pár zajímavostí.

Mapa

Fotografie

dům čp. 12/59 v Dolních Měcholupech
kaple v Dolních Měcholupech
krucifix v Dolních Měcholupech
pomník obětem 1. a 2. světové války v Dolních Měcholupech