logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Dolní Chabry hřbitovní kaple kostel Stětí sv. Jana Křtitele

Dolní Chabry - Knorův statek

Informace

Navštíveno: 27. 2. 2022

Historie: První zmínka o statku je v Berní rule k roku 1654. V ní je uveden majitel Duchoslav Petržele a rozloha 60 strychů polností. Je ale pravděpodobně že tento statek je mnohem starší a že je již zmiňován roku 1410, kdy zde byl zmiňován dvůr se dvěma poplužími. U tohoto záznamu se ale nedá dokázat, zdali se jednalo přímo o tento dvůr a nebo o dvůr jiný. Roku 1673 měl rozlohu již 116 strychů pozemků a majitele Jiřího Svobodu. Ke statku v tom roce patřily kromě jiného i čtyři koně. Od roku 1681 tento dvůr držel Tomáš Maxa, kterého vystřídal roku 1720 Jan Svatoš. Vdova po tomto muži se v roce 1742 provdala za Jan Knora z Dolan, a tím se stal majetkem rodiny Knorů. Tato rodina pak hospodařila na polnostech o rozloze 125 strychů. V roce 1771 nechal tento rod statek barokně přestavět, čímž vznikla současná podoba tohoto statku. Roku 1917 koupil hospodářství od Knorových potomků Václav Prušák. Za tohoto muže ve 40. letech 20. století byli upravována průčelí usedlosti, čímž došlo k jejich částečnému znehodnocení. Jeho rodině patřilo do roku 1963, kdy jej při kolektivizaci musela předat MNV Dolní Chabry. JZD zde sídlilo do roku 1990. Během tohoto období tento statek značně chátral, a tak byl v roce 1990 v dezolátním stavu. V 90. letech 20. století prošel statek celkovou rekonstrukcí a ve statku umístilo svou pobočku Muzeum hlavního města Prahy. Nakonec v roce 2003 byl statek navrácen potomkům rodiny Prušáků, kteří zde zřídili kavárnu, která zde byla i v době mé návštěvy.

Usedlost je sestavena z obytné budovy, špejcharu a stodoly, umístěnými po obvodu dvora. Mezi obytnou budovou a špejcharem je ohradní zeď s vjezdovou bránou, která dvůr uzavírá. Obytný dům a špejchar mají barokní vykrajované štíty, brána i ohradní zeď byly původně zdobeny plastikami a plastickou štukovou výzdobou. Obytná budova je na delší straně otevřena arkádami se segmentovými oblouky. V patře má kamenné vykrajované zábradlí a v interieru křížovou klenbu. Ve špejcharu je arkáda pouze v přízemí, její pavlačové patro je přístupné po venkovním schodišti. Do patra vedou svlakové pobíjené dveře. Stodola obdélného půdorysu s valbovou střechou má při krajích dva segmentově ukončené vjezdy.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Duchoslav%C5%AFv_statek

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/knoruv-statek-15650577

Zdroj: https://www.hrady.cz/palac-dum-knoruv-statek

Dojmy: Nádherný a bohatě zdobený barokní statek.

Mapa

Fotografie

×