logo prehis.cz Cestování okres Most Klíny pomník letce Rudé armády

Klíny - PR Černý rybník

Informace

Navštíveno: 19. 7. 2018

Historie: Černý rybník je přírodní rezervace v Krušných horách. Rozkládá se na katastru obce Klíny v okrese Most zhruba 2,5 km severozápadně od Klínů po levé straně silnice ve směru Klíny-Fláje a svým spodním cípem zasahuje až ke státní hranici s Německem. Rezervaci vyhlásil Okresní úřad Most dne 8. listopadu 1993 z důvodu ochrany přirozeného charakteru hydrologicky, botanicky i faunisticky zajímavého rašeliniště, které má rozlohu 13 ha a mocnost rašeliny 1,7 až 7 metrů. Součástí rezervace je Černý rybník, který dal rezervaci jméno, o rozloze 1,08 ha. Území rezervace se nachází v nadmořské výšce 805–815 m, hladina rybníka leží v nadmořské výšce 805 m. Rybník zde byl založen v 19. století k chovu ryb, jak napovídá jeho původní název Forellenteich (Pstruhový rybník). Součástí chráněného území je prameniště potoka Svídnice, který protéká rybníkem a od území rezervace tvoří státní hranici s Německem až do svého vtoku do Flájského potoka u Brandova. Svídnice odvodňuje jižní část rezervace. Na východ vytéká z Černého rybníka bezejmenný pravostranný přítok Bílého potoka. Hluboké odvodňovací příkopy v rašeliništi dokládají, že v minulosti zde byly snahy o jeho odvodnění. Výsledkem těchto zásahů jsou i menší vodní plošky v okolí rybníka. V severní části rezervace je významné tokaniště tetřívka obecného. Z chráněné fauny se zde vyskytuje též sýc rousný, kulíšek nejmenší, zmije obecná či ještěrka živorodá. Na rybníce se objevuje též kachna divoká nebo čírka obecná. V rezervaci převládá typická rašeliništní květena. Roste zde řada druhů mechů, na sušších místech vřes obecný, vlochyně bahenní, borůvka černá a také brusinka obecná. Z ohrožených druhů rostlin se zde nachází šicha černá, koprník štětinolistý, klikva bahenní a rojovník bahenní. Z dřevin se vyskytuje borovice černá, borovice blatka, smrk ztepilý, bříza bělokorá, jeřáb obecný a různé druhy vrb. Na jižním okraji roste nepůvodní smrk pichlavý, v severozápadní části suchopýr pochvatý. Východní část přechází ve značně zamokřenou rašelinnou smrčinu. Mezi západním břehem rybníka a silnicí se nachází jednoduchý pomníček mistra lesnického učiliště z Flájí Jaroslava Lafka, který zde v roce 1962 zahynul.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%BD_rybn%C3%ADk_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_rezervace)

Dojmy: Zajímavé klidné místo, s malebnou přírodou.

Mapa

Fotografie

×