logo prehis.cz Cestování okres Most Český Jiřetín Flájský plavební kanál Krucifix

Český Jiřetín - kostel sv. Vavřince

Informace

Navštíveno: 19. 7. 2018

Historie: Původně se na původním místě tohoto kostela nacházel gotický kostel pocházející ze 14. století. V podstatě celá historie tohoto kostela souvisí s protestanstvím, jelikož zde měl tento směr silnou víru. Díky tomu povolal roku 1667 pražský arcibiskup Jan Bedřich z Valdštejna kapucínské misionáře, kteří měli urychlit zdejší rekatolizaci, která započala po bitvě na Bílé hoře. V roce 1670 byl zvolen zdejší katolický farář, který nechal zdejší kostelík opravit a následně rozšířit opatřit věžičkou a zkrášlit. Dne 23. října 1670 byl tento kostel slavnostně vysvěcen. Celý kostel je roubená jednolodní stavba s trojbokým presbytářem. V letech 1951–1964 byla postavena Flájská přehrada, kvůli které byla obec Fláje zbořena. Dřevěný kostelík byl jako významná památka lidové architektury zachráněn. Byl rozebrán a v roce 1969 přemístěn do nedalekého Českého Jiřetína. Původní základy jsou dodnes viditelné na břehu přehrady. V roce 1995 bylo dokončeno celkové restaurování kostela. Ze zařízení kostela je cenná gotická socha Piety z doby po roce 1450 a pozdně gotická Kalvárie pocházející z doby kolem roku 1500. V roce 1999 byl do zvonice kostela instalován zvon, který se původně nacházel v kostele v sousední obci Klíny. V kostele se nacházejí rovněž dva náhrobní kameny. Původ náhrobků byl odhalen v roce 2011 ve spolupráci PhDr. Jiřího Wolfa z Městského muzea v Duchcově a badatele Rudolfa Schneidera z Mohuče. Výsledek bádání ukazuje na širší vztahy panství Duchcov s Horní Lužicí v době raného novověku. V roce 1995 byla dokončena rekonstrukce interiéru. Ve spolupráci s Oblastním muzeem v Mostě byla v kostele instalována výstava dokumentující historii kostela i život v obcích Fláje a Český Jiřetín.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Jana_K%C5%99titele_(%C4%8Cesk%C3%BD_Ji%C5%99et%C3%ADn)

Zdroj: http://drevenekostely.tode.cz/kostely/cjiretin.html

Dojmy: Malebný kostel, který byl z původního místa přemístěn.

Mapa

Fotografie

×