logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Hodkov kaplička tvrz Hodkov

Hodkov - kostel sv. Václava

Informace

Navštíveno: 11. 10. 2019

Historie: Tento kostel byl vybudován pro mě neznámým autorem někdy kolem roku 1270 v raně gotickém slohu, jak dokládá dodnes zachovaný vstupní portál. První písemná zmínka o tomto kostele pak pochází z roku 1352, kdy, již byl tento kostel zmiňován jako kostel farní. Prvním známým patronem tohoto kostela pak byl v roce 1375 Petr z Kolovrat a po něm v roce 1379 Jeník z Hodkova. Rod pánů z Kolovrat a pánů z Hodkova pak drželi patronát nad tímto kostelem v průběhu 14. a 15. století. Někdy v tomto období prodělal kostel gotickou přestavbu, během které vznikla dodnes zachovaná hrotitá okna na severní a jižní straně kostela. Dalším známým patronem pak byl roku 1411 Kuneš z Olbramovic, jehož rod byl patronem tohoto kostela v průběhu 15. století. Původně se u tohoto kostela nacházela také budova fary, ale ta zanikla někdy v průběhu husitských válek či v 1. polovině 16. století, protože v polovině 16. století byla zdejší fara zmiňována jako pustá. První písemná zmínka o zasvěcení tohoto kostela se objevuje v roce 1554, kdy byl zasvěcen sv. Mikuláši. Toto zasvěcení pak kostelu vydrželo až do 1. poloviny 18. století, kdy byl kostel zasvěcen sv. Václavu. V roce 1756 pak kostel prodělal velkou barokní přestavbu podle plánů pro mě neznámého autora, která vdechla kostelu téměř současný vzhled. V roce 1866 byla ke kostelu přistavěna sakristie a také vznikla současná pravoúhlá okna. V roce 1909 prodělal tento kostel další úpravu podle plánů Zbraslavského stavitele Františka Skořepy, kdy byly upraveny fasády, krov, dřevěný strop a vytvořena novogotická kruchta lodi. V průběhu 2. poloviny 20. století kostel sešel, a tak byl pokus ve 4. čtvrtině 20. století o jeho opravu, ale ta byla velmi nevhodná a kostel byl tak nastříkán cementovou fasádou i přes gotický portál. Nakonec v průběhu 1. desetiletí 21. století probíhali opravy tohoto krásného na první pohled barokního kostelíka.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-vaclava-2147577

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Krásný kostelík s barokním štítem a ranně gotickým portálem.

Mapa

Fotografie

×