logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Úhošťany dům čp. 25 kostel sv. Havla

Úhošťany - hradiště Úhošť

Informace

Navštíveno: 31. 9. 2021

Historie: Úhošť je předpokládané, ale nedoložené hradiště na vrcholové plošině stejnojmenného vrchu u Kadaně v okrese Chomutov. Plošina byla osídlena s určitými přestávkami od neolitu do poloviny dvacátého století, ale opevněné hradiště na ní doloženo nebylo. První drobný archeologický výzkum vrcholové plošiny o rozloze osmdesát hektarů provedl Helmut Preidel v roce 1936, a vyloučil existenci opevnění na západní straně. Dalším zkoumaným místem byl pahorek zvaný Altes Schloss, který se nachází přibližně v místech, kde na plošinu ústí cesta z Brodců. Zde byla odkryta zeď, kterou Helmut Preidel zařadil jako pozůstatek panského sídla ze třináctého až čtrnáctého století. Malý výzkum vedený Ivanem Borkovským prokázal osídlení knovízské kultury v severovýchodní části plošiny. V letech 1979–1980 prozkoumal tři sondy archeolog Zdeněk Smrž. Z jeho výzkumu plyne, že pahorek Altes Schloss o rozměrech 65 × 55 metrů a výšce tři až šest metrů vznikl lidskou činností. V různých vrstvách byly nalezeny pozůstatky staveb a střepy z období kultury s vypíchanou keramikou, mohylových kultur, knovízské kultury, štítarské kultury a ze středověku. Kromě nich sonda odkryla nízký kamenný val a zeď z nasucho kladených kamenů, která lemovala okraj pahorku. Zeď pochází ze středověku, ale její spojitost s panským sídlem je vzhledem k malé šířce nepravděpodobná. Val je považován za pozůstatek ohrazení svatyně. Možnost, že by se jednalo o opevnění malého prostoru v rámci většího sídliště, je vzhledem k nízké společenské diferenciaci nepravděpodobná. Některé části plošiny byly osídleny také v době halštatské.Jiří Waldhauser vyslovil domněnku, že se na Úhošti mohlo nacházet laténské oppidum. Keramika z laténského období byla nalezena na západní hraně vrcholové plošiny. Hypotézu podporuje podoba terénu u výchozu cesty z Brodců, kde podél jižního okraje plošiny vede asi jeden metr hluboký a přes čtyři metry široký příkop, nad kterým je terén upraven do podoby terasy. V místech cesty je terasa přerušena žlabovitým útvarem širokým čtyři až pět metrů. Celkově tato situace připomíná klešťovitou bránu známou z jiných oppid. Proti hypotéze se staví absence dalšího opevnění, které však mohlo zaniknout vlivem pozdější zemědělské činnosti a četných úprav terénu, a příliš velký rozsah nutného opevnění, k jehož obraně by sídliště nemohlo poskytnout dostatek obránců.August Sedláček a jiní badatelé spojovali Úhošť s hradem Wogastisburgem zmíněným k roku 632 ve Fredegarově kronice. Vedla je k tomu jazyková podobnost názvu Úhošť s Wogastovým (Uogastovým) hradem. Na celé plošině však nebyly nalezeny žádné artefakty, které by dokládaly osídlení lokality v sedmém až desátém století. Právě u Wogatisburku proběhla legendární bitva mezi kupcem Sámem a Franským králem Dagobertem roku 631 či 632. Ale těchto míst, kde by se tato bitva mohla odehrát je více. Jisté ale je že to byla nějaká pevnost, která byla v hraničním pásmu Sámovi říše.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Aho%C5%A1%C5%A5_(hradi%C5%A1t%C4%9B)

Dojmy: Stolová hora, kde se nacházelo pravěké hradiště a pravděpodobně i neopevněné keltské sídliště.

Mapa

Fotografie

hradiště Úhošť v Úhošťanech
hradiště Úhošť v Úhošťanech
hradiště Úhošť v Úhošťanech
hradiště Úhošť v Úhošťanech
hradiště Úhošť v Úhošťanech
hradiště Úhošť v Úhošťanech
hradiště Úhošť v Úhošťanech
hradiště Úhošť v Úhošťanech
hradiště Úhošť v Úhošťanech
hradiště Úhošť v Úhošťanech
hradiště Úhošť v Úhošťanech
hradiště Úhošť v Úhošťanech
hradiště Úhošť v Úhošťanech
hradiště Úhošť v Úhošťanech
hradiště Úhošť v Úhošťanech
hradiště Úhošť v Úhošťanech
hradiště Úhošť v Úhošťanech
hradiště Úhošť v Úhošťanech
hradiště Úhošť v Úhošťanech
hradiště Úhošť v Úhošťanech
hradiště Úhošť v Úhošťanech
×