logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Sedlec u Radonic

Sedlec u Radonic - PR Sedlec

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: Sedlec je přírodní rezervace v Doupovských horách západně od města Mašťov v okrese Chomutov. Důvodem ochrany území je zachování původním stanovištím blízkých mokřadních společenstev s výskytem řady chráněných druhů rostlin a živočichů. Tato stanoviště jsou tvořena vodní plochou rybníka Sedlec, zaplavenými a zaplavovanými pobřežními společenstvy vysokých ostřic a podmáčenými lučními porosty. Území je cenné z hlediska zachování mizejících stanovišť. Ve druhé polovině osmnáctého století se v prostoru Sedleckého rybníka nacházel rybník Gros Tzedlitz Teich. Během dalšího století zanikl a na jeho místě byla v letech 1978–1983 vybudována vodní nádrž určená k zásobování závlahového systému v okolí Račetic. Na severním břehu stojí rybářská bašta, kterou postavilo račetické JZD Nástup v roce 1987. Chráněné území poprvé vyhlásil okresní úřad v Chomutově dne 11. prosince 1996 o celkové rozloze 63.43 ha. Podruhé byla přírodní rezervace vyhlášena Krajským úřadem Ústeckého kraje dne 9. července 2010. V Ústředním seznamu ochrany přírody je evidována pod číslem 1848 a spravuje ji Krajský úřad Ústeckého kraje. Od 31. prosince 2004 je součástí ptačí oblasti Doupovské hory (631,17 km²) a od 5. března 2008 také evropsky významné lokality Doupovské hory, jejíž rozloha je 125,85 km². Z hlediska výskytu rostlin jsou cenná zejména mokřadní stanoviště se zaplavovanými porosty ostřic a podmáčené pcháčové a tužebníkové louky. Mezi významné druhy na lokalitě patří ostřice odchylná (Carex appropinquata), svízel moravský (Galium valdepilosum), blatěnka vodní (Limosella aquatica), prvosenka jarní šedavá (Primula veris subsp. canescens) a šťovík úzkolistý (Rumex stenophyllus). Vzácně se vyskytuje také ohrožený upolín nejvyšší (Trollius altissimus) a prstnatec májový (Dactylorhiza majalis). V sušších místech se vyskytuje hrachor chlupatý (Lathyrus hirsutus), hrachor trávolistý (Lathyrus nissolia), šklebivec přímý (Misopates orontium), ovsiřík štíhlý (Ventenata dubia), řebříček panonský (Achillea pannonica), pcháč bělohlavý (Cirsium eriophorum), trýzel škardolistý (Erysimum crepidifolium), černýš rolní (Melampyrum arvense) a rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata). Na hranicích se obdělávanými poli rostou plevele hlaváček letní (Adonis aestivalis) a pryskyřník rolní (Ranunculus arvensis). Rybník Sedlec patří k významným lokalitám s výskytem obojživelníků, z nichž zde žije kuňka obecná (Bombina bombina), rosnička zelená (Hyla arborea), čolek velký (Triturus cristatus) a kriticky ohrožený skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus). Rezervace má také význam z ornitologického hlediska. Zaznamenán byl výskyt řady ohrožených druhů, z nichž některé v chráněném území hnízdí a jiné do něj pouze zaletují. Z kriticky ohrožených druhů byl pozorován luňák červený (Milvus milvus), orel mořský (Haliaeetus albicilla) a orlovec říční (Pandion haliaetus). Mezi silně ohrožené patří bekasina otavní (Gallinago gallinago), čáp černý (Ciconia nigra), čáp bílý (Ciconia ciconia), čírka modrá (Anas querquedula), chřástal polní (Crex crex), ledňáček říční (Alcedo atthis), lžičák pestrý (Anas clypeata), vodouš kropenatý (Tringa ochropus) a volavka bílá (Ardea alba). Ohrožené druhy jsou zastoupeny čírkou obecnou (Anas crecca) a potápkou černokrkou (Podiceps nigricollis).

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sedlec_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_rezervace)

Zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Sedlec_(nature_reserve)

Dojmy: Krásná přírodní rezervace, kterou jsem bohužel nenafotil.

Mapa

Fotografie

PR Sedlec v Sedleci u Radonic
PR Sedlec v Sedleci u Radonic
PR Sedlec v Sedleci u Radonic
PR Sedlec v Sedleci u Radonic
×