logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Kadaň dům u Černého orla dům u Immaculaty

Kadaň - dům u čtrnácti svatých pomocníků

Informace

Navštíveno: 30. 9. 2021

Historie: Dům byl vystavěn někdy v průběhu 2. polovině 14. století v gotickém slohu. V 16. století byl majitelem domu U Čtrnácti svatých Pomocníků významný kadaňský měšťan a primas (konšel), vzdělanec, právník a politik Petr Štěrba ze Štěrbic (†1591). Petr Štěrba, náležející k českojazyčné menšině zdejších patricijských rodin, studoval na univerzitě v saském Wittenbergu, centru luterské reformace, a získal zde mistrovský titul. V Kadani působil jako městský písař, později i jako radní a v závěru svého života též jako královský rychtář. Šlechtický predikát „ze Štěrbic“ získal roku 1569 od císaře Maxmiliána II. Královské město Kadaň mnohokrát zastupoval při jednáních s panovníkem a na zemském sněmu. Například roku 1575 na zemském sněmu v Praze aktivně podporoval vznik České konfese, společného vyznání všech nekatolíků v Českém království. Petr Štěrba proslul jako překladatel českých právnických textů do němčiny. V roce 1566 přeložil poslední redakci českého zemského zřízení, která pak vyšla roku 1604 tiskem ve Frankfurtu nad Mohanem. Později také pořídil překlad Koldínových městských práv z roku 1579. Právě snad za života tohoto muže prodělal tento dům renesanční přestavbu, která proběhla na konci 16. století či na počátku 17. století. Po jeho smrti přešlo vlastnictví „Štěrbovského domu“ na rodinu Thumseckerů. V loubí se nad portálem stále nalézá kruhová barokní kartuše se znakem nobilitované měšťanské rodiny Thumseckerů, na němž vidíme Meluzínu držící v pravici žezlo, v levici pak model věže. Kolem znakového klenotu je umístěn monogram W. T., odkazující na Wolfa Thumseckera, jenž do Kadaně přišel ze štýrského Brucku a v roce 1622 byl přijat mezi kadaňské měšťany. Jeho manželkou byla Kateřina Štěrbová ze Štěrbic, jejich syn Wolfgang Thumsecker se roku 1650 stal v Kadani královským rychtářem. Dům i později vlastnily důležité měšťanské rodiny. Několikrát vyhořel, například v letech 1631, 1635, 1746 a 1811. Právě po požáru v roce 1746 byl tento dům barokně upravován. V domě U Čtrnácti sv. Pomocníků, jehož majitelkou byla v roce 1916 Rosa Machová, sídlila dlouhá desetiletí na přelomu 19. a 20. století kadaňská filiálka Anglobanky. V roce 1901 prodělal tento dům svou poslední rozsáhlou tentokrát neorenesanční přestavbu. V současné době se v přízemí domu nachází kavárna a obchod s ovocem a zeleninou. Právě kvůli tomuto byl v 90. letech 20. století upravován interiér domu do současné podoby. Na fasádě domu je umístěna barokní kartuše s polopostavami Čtrnácti sv. Pomocníků, pocházející z první poloviny 18. století. Tato světecká skupina byla v pozdním středověku a raném novověku považována za hlavní patrony královského města Kadaně. Uprostřed kartuše je pozlacená holubice, symbol Ducha svatého. Nad domovním znamením vidíme ještě postavu Boha-Otce a po stranách dvě velké barokní sochy světců. Jde patrně o pozůstatek mnohem složitějšího ikonografického programu fasády domu, který byl porušen při některé z rekonstrukcí, snad již po požáru v roce 1746.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/dum-13337495

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFm_U_%C4%8Ctrn%C3%A1cti_svat%C3%BDch_Pomocn%C3%ADk%C5%AF_(Kada%C5%88)

Dojmy: Nádherný barokní dům, který je bohatě zdobený.

Mapa

Fotografie

dům u čtrnácti svatých pomocníků v kadani
dům u čtrnácti svatých pomocníků v kadani
×