logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Chomutov Jezuitská kolej kaple

Chomutov - Kamencové jezero

Informace

Navštíveno: 20. 6. 2021

Historie: Kamencové jezero je jezero v Ústeckém kraji v České republice. Jako přírodní útvar je jedinečné a i ve světovém měřítku ojedinělé. Nachází se v nadmořské výšce 337 metrů na severovýchodním okraji Chomutova v Přemyslově ulici. Je široké 240 m a dlouhé 676 m. Zaujímá rozlohu 15,98 hektarů, maximální hloubka jsou čtyři metry a objem 322 958 m³. Vzniklo někdy koncem 18. století zatopením prostoru po těžbě kamencových břidlic z let 1558–1785 nebo vyhořením uhelné sloje. Přesný způsob vzniku není s jistotou známý, pravděpodobně však patří mezi antropogenní jezera. Z rozboru literatury vyplývá, že vzniklo v letech 1813–1815. První zmínka o něm pochází z roku 1818. Existuje také názor, že jezero vzniklo přirozenou cestou, byť určitý vliv člověka nevylučuje. Opírá se o skutečnost, že maximální hloubka (4 metry) neodpovídá známé hloubce povrchového lomu (18 metrů) a o výskyt pařezů a menších kmenů v obvodové i středové části jezera. Teorie přírodního původu v místě jezera předpokládá existenci sníženiny nebo bažiny zaplavené kamencovou vodou. Těžba kamence pak probíhala v blízkém lomu, ale mohla se rozšířit (nebo započít) v prostoru jezera. Vrstvení vytěženého materiálu a jeho samovolné požáry mohly způsobit průvaly vody a řícení půdy zaznamenané v historické literatuře, které dotvořily současnou jezerní pánev. Dno bylo poškozeno během čištění jezera sacím bagrem v roce 1993, které znemožnilo dataci vzniku pomocí palynologie. Byly také zahlazeny sedimentační trychtýře, které poukazovaly na existenci vývěrů podzemní vody. Jejich výskyt je však vzhledem k obnovování chemismu vody pravděpodobný. Hydrologický režim není objasněn. Jezero nemá žádný přítok a největší rozdíl kolísání hladin byl zaznamenán šestnáct centimetrů. Na srážky jezerní hladina reaguje někdy téměř okamžitě, jindy zůstává beze změny. Existence kamencové vody zřejmě souvisí s výskytem uhelné sloje s vysokým obsahem pyritu severně od jezera. Zvětráváním pyritu se uvolňuje kyselina sírová, která rozpouští jíly za vzniku iontů (např. Na+ a K+). Z nich nezávisle vzniká síran hlinitý a síran draselný a teprve jejich smícháním vznikne kamencová voda. Voda v jezeře obsahuje disociovaný kamenec. V závislosti na ročním období a intenzitě srážek voda obsahuje ve zvýšeném množství sírany (400 mg/l), chloridy (40 mg/l), železo (5 mg/l) a hliník (1 mg/l). Příležitostně se zvyšuje množství amoniaku. Průměrná hodnota pH se pohybuje okolo 3. Rozpuštěné látky a kyselost vody omezují výskyt organismů, a proto se jezero někdy označuje jako Mrtvé moře. Přestože se v jezeře nevyskytují ryby ani jiné vyšší organismy, bylo v něm odchyceno asi třicet druhů vodních mikroorganismů a zástupců hmyzu. V jednom mililitru jezerní vody žijí desítky až stovky jedinců (v běžné vodě až stovky tisíc jedinců). Nejčastěji se vyskytují rody Ochromonas, Eunotia, Nitzschia a Chlamydomonas.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kamencov%C3%A9_jezero

Dojmy: Velké jezero, které je také světovým unikátem, ačkoliv si to málo kdo uvědomuje.

Mapa

Fotografie

Kamencové jezero v Chomutově
Kamencové jezero v Chomutově
×