logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Chomutov pomník obětem válek a totalitních režimů roubenka

Chomutov - PP Bezručovo údolí

Informace

Navštíveno: 21. 6. 2021

Historie: Bezručovo údolí je přírodní památka ev. č. 5918 vyhlášená dne 28. prosince 2013 o rozloze 952,7 ha a součást stejnojmenné evropsky významné lokality a přírodního parku v okrese Chomutov. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Důvodem vyhlášení přírodní památky jsou různorodé biotopy bučin, suťových lesů, vegetace silikátových skal a štěrbin, údolních jasanovo-olšových luhů a stanovišť s výskytem zástupců čeledi modráskovitých. Geologické podloží je tvořeno starohorními horninami krušnohorského krystalinika (břidlice, fylity, svory, pararuly). Na severu se objevují také ortoruly a migmatity. Horopisně se území nachází v provincii Česká vysočina, podsoustavě Krušnohorská hornatina, v celku Krušné hory a v podcelku Loučenská hornatina. Jižní část území patří do okrsku Bolebořská vrchovina a severní do okrsku Přísečnická hornatina, což je kerná hornatina se zbytky zarovnaných povrchů, které jsou právě v místech přírodní památky rozděleny kaňonovitým údolím Chomutovky. Bolebořská vrchovina je níže vyzdvižená a rozčleněná zářezy svahových toků a s denudačními plošinami na meziúdolních hřbetech. Výškový rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší částí území přesahuje 400 m. Oblast odvodňuje řeka Chomutovka s menšími přítoky, ze kterých jsou nejdůležitější Křimovský potok a Kamenička. Na obou se nacházejí přehrady určené k zadržování pitné vody: vodní nádrž Kamenička z roku 1904 a vodní nádrž Křimov dokončená roku 1958. Obě nádrže se však nacházejí těsně mimo hranice chráněného území. Velký rozdíl nadmořských výšek ovlivňuje klimatické podmínky. Zatímco jižní část území patří podle Quittovy klimatické klasifikace do mírně teplých oblastí MT4 a MT7, severní část spadá do chladné oblasti CH7. Z chráněných druhů rostlin se v lokalitě vyskytuje měsíčnice vytrvalá nebo koprník štětinolistý. Obratlovce zastupuje mlok skvrnitý, čolek horský, slepýš křehký, zmije obecná nebo vydra říční. Zvláštní pozornost je věnována obhospodařování vlhkých luk, na které je vázán výskyt motýlů modráska bahenního a modráska očkovaného.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bezru%C4%8Dovo_%C3%BAdol%C3%AD_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka)

Dojmy: Rozsáhlá přírodní památka, která vypadá že je tu několik různých typů oblastí. PP Bezručový údolí se rozkládá na několika katastrálních územích, ale rozhodl jsem se jej zařadit pod město Chomutov.

Mapa

Fotografie

PP Bezručovo údolí v Chomutově
PP Bezručovo údolí v Chomutově
PP Bezručovo údolí v Chomutově
PP Bezručovo údolí v Chomutově
PP Bezručovo údolí v Chomutově
PP Bezručovo údolí v Chomutově
PP Bezručovo údolí v Chomutově
PP Bezručovo údolí v Chomutově
PP Bezručovo údolí v Chomutově
PP Bezručovo údolí v Chomutově
PP Bezručovo údolí v Chomutově
PP Bezručovo údolí v Chomutově
PP Bezručovo údolí v Chomutově
PP Bezručovo údolí v Chomutově
PP Bezručovo údolí v Chomutově
PP Bezručovo údolí v Chomutově
PP Bezručovo údolí v Chomutově
PP Bezručovo údolí v Chomutově
PP Bezručovo údolí v Chomutově
PP Bezručovo údolí v Chomutově
PP Bezručovo údolí v Chomutově
×