logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Bílence dům čp. 45 krucifix

Bílence - kostel sv. Bartoloměje

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Kostel svatého Bartoloměje je římskokatolický kostel zasvěcený svatému Bartoloměji v Bílencích v okrese Chomutov. Předchůdkyní kostela byla gotická pohřební kaple Hrobčických z Hrobčic postavená ve druhé polovině patnáctého století. V roce 1734 byla na pokyn hraběte Filipa z Kolovrat zcela přestavěna na barokní kostel, a dokončen byl roku 1747. Svých úprav se kostel dočkal v letech 1770, 1818, 1829 a 1930. U kostel měl ještě jednu zvonovou věž, ta však byla již v roce 1818 pro svůj špatný stav snesena a již nebyla nikdy obnovena. V noci 17. dubna 1828 byl z kostela ukraden menší zvon. Po konci 2. světové války přestal být udržován a postupně chátral. Ve druhé polovině devadesátých let dvacátého století byl kostel opraven. V roce 1998 proběhla oprava střechy, přičemž byla do věže vložena schránka s pamětními předměty a listinami. O rok později byl zrekonstruován také interiér a dne 29. srpna 1999 byl kostel znovu vysvěcen. Následujcího roku začala oprava fasád. Kostel má jednu obdélnou loď uzavřenou na východě polygonálním presbytářem, z jehož střechy vybíhá sanktusová vížka s cibulovou střechou. V první polovině devatenáctého století bývala druhá věž uprostřed střechy kostelní lodi. Vnější zdi jsou členěné lizénovými rámy a ukončené odstupňovanou římsou. Před západní průčelí mírně předstupuje rizalit s výklenkem v obdélném štítu. Loď i presbytář mají ploché stropy, ale sakristie u jižní zdi je zaklenutá českou plackou. Co se týká vnitřního zařízení, tak pozdně barokní oltář byl rámový s obrazem apoteózy svatého Bartoloměje od Adolfa Weidlicha z roku 1861. Součástí oltáře byly sochy svatého Petra a Pavla a malované antependium s výjevem Poslední večeře z poloviny osmnáctého století. Oltář však byl přestěhován na faru v Boči, kde v roce 1994 shořel. K zařízení kostela patří boční oltáře svatého Jana Nepomuckého a Svaté rodiny ze druhé poloviny osmnáctého století, rokoková kazatelna a pozdně gotická pískovcová křtitelnice ze druhé poloviny patnáctého století. Oltář svatého Jana Nepomuckého má akantový rám s medailónkem Panny Marie z doby okolo roku 1700.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Bartolom%C4%9Bje_(B%C3%ADlence)

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-bartolomeje-12812932

Dojmy: Krásný kostel, který je dominantou této vsi.

Mapa

Fotografie

kostel sv. Bartoloměje v Bílencích
kostel sv. Bartoloměje v Bílencích
kostel sv. Bartoloměje v Bílencích
kostel sv. Bartoloměje v Bílencích
kostel sv. Bartoloměje v Bílencích
kostel sv. Bartoloměje v Bílencích
kostel sv. Bartoloměje v Bílencích
kostel sv. Bartoloměje v Bílencích
kostel sv. Bartoloměje v Bílencích
kostel sv. Bartoloměje v Bílencích
kostel sv. Bartoloměje v Bílencích
kostel sv. Bartoloměje v Bílencích
×