logo prehis.cz Cestování okres Cheb Prameny Krucifix NPP Upolínová louka pod Křížky

Prameny - NPP Křížky

Informace

Navštíveno: 27. 2. 2016

Historie: Křížky, národní přírodní památka, se nachází v Karlovarském kraji, blízko obce Prameny. Tato památka byla poprvé uznána jako chráněná oblast 22. prosince 1962 Okresním národním výborem v Chebu a v roce 2017 byla Správou CHKO Slavkovský les znovu prohlášena a mírně rozšířena. Rozprostírá se na ploše 4,55 ha a leží v nadmořské výšce mezi 790 a 817 metry.

Tato oblast je chráněna pro svá unikátní rostlinná společenstva, která zahrnují mnoho vzácných a zákonem chráněných druhů rostlin. Nachází se zde na velkém hadcovém tělese, což je největší hadcová oblast v Českém masivu. Hadec, neboli serpentinit, je tmavě zelená až černozelená hornina, která se někdy objevuje i ve skvrnitých formách a může obsahovat žilky vláknitého serpentinu. Tato hornina uvolňuje do půdy velké množství hořčíku, což umožňuje růst rostlin, které jsou schopny tyto podmínky snést.

Mezi nejvzácnější rostliny v oblasti patří endemický rožec kuřičkolistý (Cerastium alsinifolium), vytrvalá bylina, kterou lze najít na vrcholcích skal a skalních teras nebo ve štěrbinách mezi kameny. Tento druh je kriticky ohrožený. Dalšími významnými rostlinami jsou sleziník nepravý (Aspleinum adulterinum), sleziník hadcový (Asplenium cuneifolium) a sleziník severní (Asplenium septentrionale), které jsou také silně ohrožené. Hojně se zde vyskytuje také vřesovec pleťový (Erica carnea), který roste ve vřesovištích.

Oblast je také domovem pro řadu vzácných a chráněných bezobratlých živočichů. Mezi ně patří například žluťásek borůvkový (Colias palaeno). Z plazů zde můžeme najít zmiji obecnou (Vipera berus), užovku hladkou (Coronella austriaca), slepýše křehkého (Anguis fragilis) a ještěrku obecnou (Lacerta agilis). Z dalších zajímavých druhů stojí za zmínku bourovec dubový (Lasiocampa quercus), který je úzce vázaný na vřes, a saranče Psophus stridulus, teplomilný druh, který u nás rychle ustupuje.

Kamenné kříže mají svůj původ obestřený mnoha legendami. Jedna z nich tvrdí, že tři kříže byly vztyčeny místními nemocnými, někdy označovanými jako tři bratři, jako poděkování za jejich uzdravení. Tato verze však není potvrzena historickými letopisy ani vyprávěními pamětníků. Vlastně, dnešní pamětníci tuto verzi zcela odmítají jako podvrh.

Trojice křížů, které dominují vrcholu kopce, byly postaveny v roce 1849, kdy bylo městečko Prameny velmi bohaté. Tehdy se ve zdejším okolí stavělo mnoho křížků, kapliček a božích muk. Křížky vytvořili místní kameničtí mistři a jejich odhalení přilákalo mnoho místních obyvatel.

Během druhé poloviny 20. století byly křížky několikrát poškozeny, ale vždy se našel někdo, kdo je opravil. Od roku 1979 byla na Křížcích vybudována naučná stezka přístupná veřejnosti. V roce 1994 byl připraven plán péče, který zahrnoval kosení nebo vypásání plochy pro zlepšení stavu fytocenóz.

Původně bylo území využíváno jako obecní pastvina. Extenzivní pastva na chudém podkladu vytvořila vhodné podmínky pro rozvoj cenných a ojedinělých společenstev ovlivněných zdejším specifickým geologickým podkladem. Lze říci, že extenzivní vypásání, které odpovídá běžnému režimu obecní pastviny, bylo základní podmínkou pro vytvoření chráněného fenoménu. Bránilo vnikání dřevin z náletu a nadměrnému rozrůstání předlesních stadií, a udržovalo bylinný porost v strukturální podobě vyhovující ohroženým společenstvům i druhům, především rožci kuřičkolistému, jehož ochrana je hlavním úkolem nejen této NPP, ale i celé CHKO.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99%C3%AD%C5%BEky_(n%C3%A1rodn%C3%AD_p%C5%9%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka)

Zdroj: https://www.slavkovsky-les.cz/zajimava-mista-slavkovskeho-lesa/tri-krize-prameny/

Dojmy: Krásný kousek přírody, které dominují právě tři křížky.

Mapa

Fotografie

NPP Křížky v Pramenech
NPP Křížky v Pramenech
NPP Křížky v Pramenech
NPP Křížky v Pramenech
NPP Křížky v Pramenech
NPP Křížky v Pramenech
NPP Křížky v Pramenech
NPP Křížky v Pramenech
NPP Křížky v Pramenech
NPP Křížky v Pramenech
NPP Křížky v Pramenech
×