logo prehis.cz Cestování okres Cheb Horní Lomany Horní Paseky

Horní Luby

Informace

Navštíveno: 8. 6. 2019

Historie: Horní Luby, malá vesnice nacházející se asi 2 km na severozápad od Lub, je místem s bohatou historií. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1158. Horní Luby patřily v minulosti k významným hornickým místům s nejvýznamnější českou těžbou rtuti. Výhradním těženým minerálem byl cinabarit.

Počátek těžby v okolí spadá možná již do 12. století, jisté však je, že ve druhé polovině 15. století zde byly provozovány dva doly. Nejstarší publikované zmínky o dolování cinabaritu pocházejí od Agricoly, který lokalitu uvádí ve výčtu českých a evropských rtuťových dolů a vyzdvihuje kvalitu cinabaritu z Horních Lubů.

Na přelomu 15. a 16. století byly otevřeny nové šachty Zvěstování Panny Marie a Tří králů. Největší rozsah hornictví nastal začátkem 16. století, kdy také dosáhl největší slávy. V roce 1563 bylo v provozu šest dolů. Během sedmdesátých let 16. století začala těžba kvůli tenčícím se zásobám pomalu upadat.

Na konci 60. let 16. století se produkce rtuti snížila, ale přesto stále dosahovala výše 2000 až 2500 kg rtuti za rok. Dolování v Horních Lubech svým historickým významem překračuje hranice českých zemí. Po krátkou dobu v období let 1520–1540 vytvářela česká rtuť z Horních Lubů konkurenční tlak na evropském trhu se rtutí.

Česká rtuť v té době představovala konkurenci tehdejším, téměř monopolním, rtuťovým dolům v Idriji v dnešním Slovinsku. Idrijští těžaři proti obchodu s českou rtutí na evropském trhu silně protestovali. Nakonec byla uzavřena územní a cenová dohoda tak, aby produkce rtuti z Horních Lubů neohrožovala obchod s idrijskou rtutí.

Rtuť z dolů v Horních Lubech nebyla dodávána do Benátek, ale prodávala se pouze v Norimberku, Antverpách a Lyonu. Obavy z konkurence české rtuti však byly vzhledem k rozdílu ve velikosti ložiska spíše neopodstatněné. V dlouhodobém časovém horizontu nemohla česká produkce rtuti idrijskou významně ohrozit.

Roku 1938 byl na lokalitě proveden geofyzikální průzkum, kterým byly zjištěny dvě zrudněné struktury. Další geologický průzkum k ověření zásob na ložisku se prováděl v polovině 20. století. V prostoru starých hald bylo vyhloubeno šest průzkumných kutacích rýh a několik mělkých průzkumných šachtic. Částečně byly vyzmáhány dvě staré šachty. Průzkumem ověřené zásoby byly posouzeny jako nerentabilní a průzkum byl v roce 1963 ukončen.

Dobývání ložiska připomíná již jen několik zplanýrovaných hald a zabořená ústí starých štol. Celková produkce za dobu existence dolů v Horních Lubech je odhadována na 50 000 až 55 000 kg rtuti. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala součástí obce Opatov. V roce 1910 se tato vesnice stala samostatnou obcí a v roce 1950 se stala vesnice součástí obce Luby, kam spadá do současnosti. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 35 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Horn%C3%AD_Luby

Dojmy: Maličká vesnička, kde se nachází mnoho zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům čp. 5 v Horních Lubech
dům eč. 2 v Horních Lubech
dům eč. 7 v Horních Lubech
krucifix v Horních Lubech
Lubská lípa v Horních Lubech
rozhledna u Strejců v Horních Lubech
zámek Horní Luby v Horních Lubech