Tuchoměřice - zámek Tuchoměřice

Informace

Navštíveno: 20. 8. 2020

Historie: První písemná zmínka o zdejší tehdy vsi pochází z roku 1301 z listiny kláštera v Plasech. Tato zmínka zmiňuje jistého Heliáše, který na území tehdejšího lesa Choteč založil vesnici. Následně zde sídlili vladykové, kteří se psali z Tuchoměřic. Tento vladycký rod následně vystřídali Pražští měšťané. Z držitelů vsi z řad Pražského měšťana známe jakéhosi Václava, který byl Budkův syn a spravoval tuto ves v době kolem poloviny 14. století. Na počátku 15. století koupil zdejší statek Čeněk z Valdštejna, který jej ale již v roce 1410 prodal Habartovi z Nedvídkova. Po smrti Habarta zůstalo jeho vdově v Tuchoměřicích 200 kom českých grošů věna, které odkázala roku 1436 svým synům. V této zmínce je poprvé také zmiňována původní gotická tvrz, která stála v místech tohoto zámku, kdy však byla postavena je pro nás neznámé. Někdy po skončení husitských válek byl majitelem zdejší tvrze se statkem Zbyněk z Házmburka, který tento statek držel až do své smrti roku 1483. Následně se tato ves s tvrzí vytrácí z dobových pramenů a objevuje se až roku 1512, kdy byl jejím majitelem Bernard Glac ze Starého Dvora, kterého vystřídal Baltazar Peřina ze Sloupna. Baltazar prodal tento statek s tvrzí již roku 1520 Janu Služskému z Chlumu, který byl příznivcem jednoty Bratrské. Díky tomu v Tuchoměřicích založil roku 1524 bratrský sbor, který zde existoval až do 17. století. Právě za tohoto rodu byla zdejší tvrz přestavěna na renesanční čtyřkřídlý zámek. Posledním známým majitelem tohoto rodu by Jan Benjamin Služský z Chlumu, který roku 1615 prodal tuto ves se zámkem Otovi Jindřichovi z Vartemberka. Tento muž pak již v roce 1621 postoupil zdejší ves se zámkem řádu Jezuitů u sv. Klimenta ve Starém Městě Pražském. V průběhu třicetileté války zdejší zámek ale velmi zchátral, a tak byl následně v letech 1665 – 1675 barokně přestavěn a obnoven podle plánů italského stavitele Giovaniho Domenika Orsini de Orsini. Čímž získal tento zámek v podstatě svou současnou barokní podobu. Jezuité drželi tento zámek v podstatě až do roku 1773, kdy byl jejich řád zrušen. Po jezuitech přešel zámek do správy Novoměstského konviktu, odkud přešel na Studijní nadační fond, který zámek držel až do roku 1945, kdy byl znárodněn. Následně zde byla roku 1953 umístěna pobočka nemocnice v Motole, která zde nějakou dobu v průběhu 2. poloviny 20. století fungovala, a to až do 80. let 20. století. V době mé návštěvy pak tento zámek sloužil jako řeholní dům katolické komunity Chemin Neuf, která jej postupně rekonstruuje.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Tuchom%C4%9B%C5%99ice_(z%C3%A1mek)

Zdroj: https://www.hrady.cz/zamek-tuchomerice-praha-zapad

Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - dr. František Holec

Dojmy: Krásný barokní zámek, který je dominantou této obce.

Mapa

a

Fotografie

×