Most - hradiště Hněvín

Informace

Navštíveno: 18. 7. 2018

Historie: Podle archeologických průzkumů, které v areálu hradu probíhaly v šedesátých letech dvacátého století, byl hradní vrch osídlen již v pravěku. Asi padesát metrů pod vrcholem se na jihozápadním úbočí kopce nachází lomem poškozená plošina o rozměrech 100 × 70 metrů se zbytky parkových úprav. Archeologický výzkum na jejím okraji odhalil pozůstatky valu z pozdní doby halštatské, ale není jasné, jestli obklopoval pouze plošinu, nebo zahrnoval i vrchol kopce, na kterém byl později postaven středověký hrad. Menší množství nálezů pochází z období eneolitu a starší doby bronzové, kdy zde bylo sídliště únětické kultury. Dále byly nalezeny keramické zlomky, které dokládají přítomnost lidu knovízské kultury a pozůstatky objektů z osmého a devátého století. Je možné, že obvodová hradba vznikla již v období knovízské kultury a v době halštatské a době hradištní byla pouze opravena.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hněvín

Dojmy: I když je špatně znatelné, tak i zde je možné vidět nějaké ty pozůstatky valu, nebo alespoň doufám že to byl val.

Mapa

a

Fotografie

×