Kutná Hora - chrám sv. Barbory

Informace

Navštíveno: 15. 8. 2019

Historie: Původně se na tomto místě nacházela kaple sv. Barbory, na jejím místě se Kutnohorští měšťané rozhodli vy budovat tento chrám, i když to leží půl kilometru za hradbami původního města. Rozhodli se tak proto, jelikož se chtěli odtrhnout od duchovní správy cisterciánského kláštera v Sedlci a zdejší prostranství patřilo již Pražské kapitule. Plány na tento chrám vytvořil středověký architekt a umělec Petr Parléř, který na středověkou katedrální architekturu zvolil velmi unikátní půdorys a to oválného tvaru. Tato katedrála tak byla podle těchto plánů vystavěna v gotickém slohu v letech 1385 – 1395. Nejstarší fungující oltář byl vysvěcen již v roce 1388 a následně byly postupně vysvěceny boční kaple. Jako poslední byl vysvěcen hlavní oltář, který byl vysvěcen roku 1391. Následně nastala další etapa výstavby tohoto chrámu. Původně byla katedrála velmi úzká ale jelikož bylo potřeba tuto stavbu rozšířit kvůli bočním kaplím, tak byla nakonec upravována Janem Parléřem, který byl synem Petra Parléře. Tímto byl nakonec dokončen rozsah katedrály, který vydržel bezmála až do 19. století. Bohužel v průběhu husitských válek byl tento chrám kališníky vydrancován, zpovědnice a obrazy byly zničeny a chrámový poklad byl rozkraden. V roce 1482 započala výstavba podpěrných interiérových sloupů a zvyšování stěn nad arkádami chóru. V té době se výstavby ujal mistr Hanuš a o sochařskou výzdobu se postarali sochaři z svatobarborské hutě. Po smrti mistra Hanuše pokračoval ve výstavbě Briccius Gauske, který navázal na výstavbu okenních stěn a vnějšího opěrného systému. Právě za doby tohoto stavitele zde vznikla většina freskové výzdoby, která se dochovala dodnes. V roce 1493 byl položen základní kámen krovu tohoto chrámu. V pozdně gotickém slohu dostavbu chóru dokončil Matěj Rejsek, který nechal vytvořit také nádhernou síťovou klenbu, nacházející se uvnitř chrámu. Celé toto dílo pak bylo dokončeno do roku 1499. A někdy mezi lety 1499 – 1501 byla vytvořená znaková galerie, nacházející se v síťové klenbě. Poslední velká etapa výstavby započala roku 1512, o kterou se ve slohu pozdní gotiky postaral královský architekt Benedikt Ried. Tento muž ukončil chór dvěma šikmými stěnami a rozšířil úroveň prvního patra. Stanové střechy typické pro tento chrám byly dokončeny až v roce 1532 a celá klenba byla dokončena až roku 1548. Roku 1626 získala tuto katedrálu správa Jezuitského řádu a ten jej přeměnil na svou kolejní kapli. Tak během 17. století byla tato katedrála barokně upravena, díky tomu získal chrám v interiéru svůj současný vzhled a většinu oltářů. Dále díky požáru, který tento chrám postihl, tak jezuité upravili barokně i exteriér, na kterém se nejvíce podepsala sedlová barokní střecha se třemi báněmi. Po zrušení Jezuitského řádu roku 1773 připadl tento chrám státnímu náboženskému fondu. Již od 40. letech 19. století se začali objevovat tužby o obnovu této jedné z nejvýznamnějších gotických památek v Čechách. Obnovou se zabývala dokonce i Ústřední komice pro umělecké a historické památky Bernarda Gruebera, což byl významný německý architekt a historik umění. Jelikož byla obnova ale velmi nákladná, tak se jí chrám dočkal až v posledních 2. desetiletích 19. století. V roce 1883 bylo zpracování zadáno významnému architektu Josefu Mockerovi, který spolupracoval se zdejším architektem Ludvíkem Láblerem na obnově tohoto chrámu. Během této obnovy byla snesena barokní sedlová střecha nahrazena replikou původní pozdně gotické stanové střechy. Pro náročnost stavby a udržení statiky byla loď chrámu prodloužena a zakončena novým neogotickým průčelím. Chrám byl znovu vysvěcen roku 1905 a o 90. let později přesněji roku 1995 se stal součástí památkového dědictví UNESCO.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1m_svat%C3%A9_Barbory

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/chram-sv-barbory-2154494

Dojmy: Nádherný chrám, který je dominantou tohoto města.

Mapa

a

Fotografie

×