Kutná Hora - Arciděkanství

Informace

Navštíveno: 15. 8. 2019

Historie: Budova byla postavena v letech 1594-1595 s původním využití jako škola, tzv. u Vysokého kostela. Škola ve městě existovala již dříve, první písemně doložená zmínka o ní je z roku 1363, stávala někde v blízkosti Vysokého (svatojakubského) kostela. Dodnes jsou zachované z této budovy sklepy či zbytky zdiva v současné budově Arciděkanství. V roce 1442 byla postavena škola nová – původní zřejmě zanikla v husitské době, kdy byla Kutná Hora zdevastována dvěma požáry. Tato škola – asi menší dřevěný objekt – byla utrakvistická, stejně jako po náboženské stránce celé město. V roce 1537 byla školní budova prostorově nedostačující a natolik sešlá, že hrozila sesutím. Vyvstávala proto nutnost zřídit novou budovu, městu se však pro finanční náročnost do stavby příliš nechtělo. Ke stavbě se přikročilo z podnětu tehdejšího primátora Zikmunda Kozla z Riesenthalu a královského rychtáře Mikuláše Vodňanského z Čazarova, ti oba na stavbu finančně přispěli. Finance byly získávány i z veřejných sbírek. Průběh stavebních prací a ceny materiálu (vápno, dříví, prkna, kámen, šindele, písek) konkrétně zachycuje dochovaný „Počet z příjmů a vydání na vystavení školy u Vysokého kostela“ z roku 1596. Celková suma výdajů činila 1475 kop grošů českých. Stará škola se začala postupně bourat od roku 1594 a zároveň se začalo se stavbou budovy nové, a tak se vyučování na nutnou dobu přesunulo do Vlašského dvora. Budova byla vystavěna v renesančním slohu podle plánů Mistra Antonína řečeného Vlacha a stavitele Jana Vařila. Na jaře 1596 probíhaly poslední dokončovací práce. Nová budova byla jednopatrová a ve své době patřila k největším a nejhonosnějším. V přízemí vynikala klenutá chodba, v patře velký sál s trámovým stropem. Nad hlavní římskou nad průčelími byla ozdobná atika. Patro bylo z části srubové nebo hrázděné. Budova byla kryta pěti sedlovými a dvěma pultovými střechami, které byly kladeny od severu k jihu. Interiéry a fasáda byly ozdobeny malbami, které vytvořil malíř Mikuláš Kocourovský. Škola měla šest tříd a po stránce vzdělávání měla vysokou úroveň. Dokumentuje to i skutečnost, že na ní v letech 1600-1603 působil jako „vrchní správce“ přední vzdělanec své doby M. Jan Campanus Vodňanský. Nad renesanční portál, který vytvořil mistr Pavel kameník z Prahy ze Sliveneckého mramoru, vchodu do budovy byl umístěn latinský citát z Cicerona o ceně vzdělání a kutnohorský městský znak z doby husitské (s kalichem) a hlavním symbolem – dvěma zkříženými havířskými kladívky. Důležitým mezníkem v historii budovy je druhá polovina 17. století, kdy byla přestavována pro účely fary – arciděkanství. V roce 1673 se škola stěhovala do čp. 15, kde byla doposud fara, došlo tedy k výměně mezi školou a farou, smlouva o této směně pak pochází ze dne 1. října 1676. Význam školy u Vysokého kostela v této době poklesl, protože jí zdárně konkurovala jezuitská škola u sv. Barbory. Peníze na přestavbu budovy na faru byly mimo jiné získány z prodeje utrakvistických far u Matky Boží a u sv. Bartoloměje. Stav dosavadní školy byl dost špatný a vyžadoval si, kromě nutných úprav v době předání, i větší stavební zásahy. K nim došlo v letech 1692-1695, kdy byla stavba barokně přestavěna. Byla odstraněna atika a upravena průčelí, nad západním byly postaveny dva barokní bohatě zdobené štíty a byly položeny dvě dlouhé sedlové střechy. Budova byla přizpůsobena pro pohled od západu, od jezuitské koleje. Bylo rozšířeno východní křídlo a na něm vztyčen také barokní štít. Štěstím pro farní budovu bylo, že jí neublížily dva velké požáry ve městě – v roce 1770, a pak v roce 1823. Ten však již budovu přímo ohrožoval a uchránila ji pouze statečnost hasičů, kteří „holýma rukama“ strhli již hořící střechu na kostele sv. Jakuba. Dalšího většího stavebního zásahu se arciděkanství dočkalo roku 1897 v souvislosti s celkovou restaurací významných budov ve městě, která je spojována především se jmény architektů Mockera a Láblera. Tehdy byla vyměněna střešní konstrukce a dána nová střešní krytina a k úpravám došlo i uvnitř budovy, bylo např. instalováno nové schodiště, zřízen byt kněze atd. Průběžné opravy a úpravy pokračovaly i nadále – např. v roce 1933 byla pořízena nová fasáda, později byly opraveny terasní a hradební zeď. K drobným, především zajišťovacím, opravám docházelo průběžně i později. Budova přešla v roce 2007 z vlastnictví Města Kutná Hora do vlastnictví Římskokatolické farnosti – arciděkanství Kutná Hora a stále prochází postupnou rekonstrukcí, která probíhala již od roku 1995, a pokračovala i v roce 2019, kdy jsem ji navštívil.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/arcidekanstvi-2277998

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Arcid%C4%9Bkanstv%C3%AD_(Kutn%C3%A1_Hora)

Zdroj poslední fotografie: https://cs.wikipedia.org/wiki/Arcid%C4%9Bkanstv%C3%AD_(Kutn%C3%A1_Hora)

Dojmy: Velmi zajímavá a bohatě zdobená stavba. U poslední fotografie jsem byl nucen podvádět, jelikož dva barokní štíty byly kryté lešením.

Mapa

a

Fotografie

×