logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Tursko Úhonice

Úholičky

Informace

Městský erb:

Úholičky_CoA

Navštíveno: 19. 8. 2020

Historie: Obec Úholičky se nachází asi 4 km západně od Roztok. V období od 12. do 9. století před naším letopočtem žil v oblasti Úholiček lid knovízské kultury. Rozhodující bitva na Turském poli z legendy o lucké válce bývá situována do lokality „Na zabitém“, tedy do oblasti dnešní skládky odpadu na území Úholiček mezi Úholičkami a Turskem. Původní název vsi zněl Hoholice. Ve 14. století byly majetkem svatovítské kapituly, císař Zikmund je v roce 1420 církvi zabavil a upsal Václavu z Valovic. Ze záznamu sporu Zdeňka Konopišťského a Oldřicha z Hradce o Stodůlky a Hoholice, „vsi purkrabství pražského“, se usuzuje, že část zdejších statků mohla patřit pražskému purkrabství. Kolem roku 1600 získala ves nakrátko znovu pražská kapitula. Po roce 1620 byla majiteli V. Trmalovi z Toušic zkonfiskována a poté ji koupil císařský místodržící kníže Karel z Lichtenštejna, který ji majetkově spojil s Roztokami. Roku 1837 prodal majitel roztockého zámku J. Leder Úholičky pražskému měšťanu Martinu Novákovi. Ten se proslavil tím, že místní provinilce vsazoval bez soudu do vězení při svém dvoře i za drobné přestupky. Jeho dědicové velkostatek roku 1860 prodali. Roku 1873 jej koupil hrabě Waldštejn, který, jak píše obecní kronika, „ze sebe nedělal žádné panstvo“. Skoupil dva sousední statky, nechal je zbořit a na jejich místě zřídil zámecký park se vzácnými dřevinami. Jeho syn Zdeněk Waldštejn nabídl pozemek obci pro stavbu obecné školy, ale obec z finančních důvodů odmítla. Roku 1880 Waldštejnové pronajali pole a hospodářská stavení Abrahamu Steinovi, který zde založil farmu na šlechtění řepného semene. V roce 1901 koupil zámek, velkostatek a polnosti všestranný podnikatel a politik Josef Wohanka, který se už předtím zabýval šlechtěním řepného semene. Za zásluhy o rozvoj zemědělství mu byl císařem udělen rytířský titul. Roku 1909 zrestauroval a přestavěl zámek. Jeho synové rozšířili činnost i do Turska a Roztok a firma vyvážela řepné semeno do mnoha zemí světa. Za první světové války padlo na frontách 20 zdejších občanů, včetně jednoho z Wohankových synů. V roce 1932 bylo obci Úholičky (tehdy ještě bez Podmoráně) 600 obyvatel a byly zde evidovány tyto živnosti a obchody: 6 autodpravců, holič, 4 hostince, konsum Včela, kovář, 2 obuvníci, 7 rolníků, 2 řezníci, 2 obchody se smíšeným zbožím, 2 trafiky, velkostatek. V čp. 2 byl výstavní hosinec „U Slovanské lípy“ a zejména pro pražské výletníky sloužil zájezdní hostinec „U Hlaváčků“. Na svatou Annu roku 1933 došlo v zatáčce u zámku k první srážce aut v dějinách obce, šlo o nákladní auta. V místní části Krakov bylo za první republiky zřízeno přírodní divadlo. 26. března 1942 byl z věže obecního domku zabaven zvon se sv. Floriánem z roku 1859. V květnu 1945 se na velkostatku v Úholičkách ubytovali vojáci Rudé armády. Objekt šlechtitelské stanice proměnili v kasárna a zničili její zařízení. Majitelům se podařilo odvézt a zachránit selekční materiál, roku 1949 pak byli Wohankové donuceni ukončit své podnikání. V roce 1950 byla k Úholičkám připojena Podmoráň, dosud náležející k Žalovu. Zemědělci byli zkolektivizováni. V 60. letech bylo zdejší zemědělské družstvo začleněno do gigantického JZD Rudá záře Velké Přílepy. 1. dubna 1976 byla obec Úholičky připojena k obci Velké Přílepy. Ves chátrala a vylidňovala se, za tři desetiletí klesl počet jejích obyvatel na třetinu. Od 1. ledna 1991 se na základě referenda opět osamostatnila. Mezi její první kroky patřilo vybudování obecního vodovodu a kanalizace a v roce 1994 zřízení první části velkoskládky. 7. července 1997 byla do oblasti zavedena Pražská integrovaná doprava, přes Úholičky je závlekem vedena linka 350 s intervalovým provozem po celý týden. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 811 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Aholi%C4%8Dky

Dojmy: Velká obec, nacházející se západně od Roztok, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_9015
IMG_9021
IMG_9039
IMG_9037