logo prehis.cz Cestování okres Most Korozluky kaple sv. Josefa pomník obětem světových válek

Korozluky - NPP Jánský vrch

Informace

Navštíveno: 19. 7. 2018

Historie: Jánský vrch je národní přírodní památka, která se nachází na jižních a západních svazích Jánského vrchu severovýchodně od obce Korozluky v okrese Most v Ústeckém kraji, a byla vyhlášena v roce 1951. Chráněné území na Jánském vrchu u Korozluk bylo vyhlášeno Ministerstvem školství, věd a umění ČSR původně jako přírodní rezervace dne 25. září 1951. Předmětem ochrany jsou vzácná suchomilná a teplomilná rostlinná společenstva, rostoucí na výhřevném čedičovém podkladu. Botanicky cenná loučka v současnosti zaujímá plochu 9,4 ha a byla zřízena především k ochraně vzácné trávy – ovsíře stepního, který zde roste na nejzápadnější hranici svého světového rozšíření. Kromě této rostliny se zde nacházejí i další chráněné druhy jako kavyl Ivanův, bělozářka liliovitá, koniklec luční, hlaváček jarní, kozinec bezlodyžný, divizna brunátná, ušnice klínolistá, tařinka chlumní, mochna písečná či vlnice chlupatá. Lokalita je zařazena v I. zóně chráněné krajinné oblasti České středohoří.

V letech 2005 až 2013 byl na lokalitě proveden inventarizační průzkum u oborů zoologie (denní motýli, pavouci, plazi, ptáci, savci a letouni), cévnaté rostliny (floristika a vegetace) a lichenologie. Péče o chráněné území je v kompetenci Správy Chráněné krajinné oblasti České středohoří. V materiálech CHKO se uvádí, že výskyt vzácných druhů rostlin na této lokalitě je ohrožen z několika příčin. Především zde citelně chybí dřívější forma obhospodařování, zejména pastva (zákaz provádění pastvy byl uveden jako jedna z podmínek ochrany daného území ve vyhlášce Ministerstva školství, věd a umění ČSR z roku 1951). Území je zároveň pod silným vlivem návazného osídlení při jeho jižní hranici - konkrétně je ohrožováno pohybem domácích zvířat a vznikem skládek domácího odpadu. Lesní porosty kolem ústřední lokality nemají přirozenou druhovou skladbu a plní spíše funkci ochranného pásma. Stepní loučka se vzácnými druhy rostlin je ale zároveň ohrožována expanzí akátu, žanovce a jasanu.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1nsk%C3%BD_vrch_(n%C3%A1rodn%C3%AD_p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka)

Dojmy: Nádherný hustý les, který byl založen na konci 19. století.

Mapa

Fotografie

×