logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Zehuby Zruč nad Sázavou

Zliv

Informace

Navštíveno: 12. 8. 2019

Historie: Zliv (německy Sliw) je malá vesnice nacházející se asi 1,5 km na jihovýchod od Kácova. Označení Zlivy je hodnoceno jako nesprávné. Původ názvu Zliv není zcela vyjasněn. A. Profous uvádí, že název vznikl z osobního jména Zliv, tj. osídlení Zlivovo. Snad ze slovesa zlíti, které mělo význam svářet se, hněvat se. Jiný výklad vychází z toho, že jde o místo, kde osadníci slili vodu uměle – potokem nebo z jiného vodního zdroje. Vychází se ze slovesa zlívat, respektive zlévat, slévat. Dějiny Zlivy jsou spojeny s Kácovem. Ant. J. Zavadil uvádí, že nejstarší dochované záznamy o Zlivy pocházejí z roku 1392. Historický lexikon obcí České republiky uvádí jako prokazatelné datum rok 1413, kdy si bratři Jindřich a Beneš rozdělili zděděný majetek na dvě poloviny včetně obce Zliv. František Beneš se ve svých Dějinách městečka Kácova n. Sáz. uvádí, že v roku 1454 byla část obce Zliv po Benešovi jako odúmrť dána králem Ladislavy Alešovi ze Šternberka a Holic, který ale 19. března 1455 zemřel, a tak zůstaly poměry v Kácově nadále tytéž. V roce 1551 je uváděn jako držitel Kácova Kryštof Jandorf z Jandorfu a jako součást panství je uváděna ves Zliv. V roce 1564 věnoval Václav Čejka z Olbramovic své manželce Magdaleně ze Solopysk 1 000 kop zapsaných na městečku Kácov, zboží ve vesnicích Zliv, Zderadiny a podílu ve Vranicích. V roce 1628 odprodal Jan Verde Jan Oktavian Vchynský z Vchynic a Tetova polovinu osady Zliv Janu de Vitwe z Lilienthalu (ve smlouvě byla uvedena osada Zliv). Po konci feudalismu je od roku 1869 obec Zliv uváděna jako součást obce Kácov. V roce 1924 se obec Zliv politicky a správně odloučila od Kácov a stala se obcí samostatnou. V r. 1927 byl v obci provedena elektrifikace. O samostatnost přišla tato obec pravděpodobně někdy po konci 2. světové války. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 53 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zliv_(K%C3%A1cov)

Dojmy: Malá vesnička, ve které je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_7514
IMG_7508