logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Zbýšov Zdeslavice

Zderadiny

Informace

Navštíveno: 12. 8. 2019

Historie: Zderadiny (německy Groß Sderadin) je malá vesnice nacházející se 3 km na severovýchod od Kácova. Jméno Zderadiny je odvozeno od osobního jména Zderad. Zderadiny se historicky skládaly ze tří osad označovaných obvykle jako Velké Zderadiny, Malé Zderadiny, dnes nazývané Zderadinky a Hrochovy Zderadiny. Zderadiny jsou již uváděny v roce 1318. V tomto roce došlo k uzavření domažlických úmluv mezi Janem Lucemburským a českou šlechtou. Dle zemských desek se jednalo o jakéhosi Puše, v roce 1415 pak Oldřicha. O žádném z nich není žádná další zmínka. V osadách žili také svobodníci. V roce 1557 je zaznamenán jistý Urban v Prostředních Zderadinách. Královští svobodníci náleželi k I. čtvrti římovických svobodníků kraje kouřimského. Hrochovy Zderadiny dostaly jméno od svobodnické rodiny Hrochů. Území kolem Sázavy bylo v minulosti charakteristické hustými a těžko proniknutelnými lesy. Na tomto území probíhalo osídlení vnitřní českou kolonizací. První osadníci tak byli svobodní rolníci nebo bojovníci, kteří obdrželi pozemky za svou službu panovníkovi. Dějiny Zderadin jsou spojeny s dějinami Kácova. V roce 1412 si dosavadní majitelé bratři Jindřich a Beneš rozdělili Zderadiny s tím, že každý si ponechal polovinu Zderadin. Tak se poprvé objevuje označení horní a dolní části Zderadin. V roce 1454 jsou Zderadiny uváděny jako součást majetku Aleše Holického ze Šternberka v důsledku vymření dosavadních majitelů. V roce 1542 jsou zmiňovány Zderadiny dolní, horní a prostřední nacházející se v majetku Petra Vesky z Vesce. V letec 1552 a 1554 prodal pak tuto část dědic Jan Veska Janu Čejkovi z Olbramovic, který je spojil s kácovským zbožím. V soupise poddaných podle víry z roku 1651 jsou poddaní ve Zderadinách uvedeni ve společném soupise s Vranicemi. Soupisy berní ruly z roku 1654 uvádějí ve vsi Zderadiny 3 usedlé rolníky a 2 pusté rolnické grunty. V roce 1673 se v literatuře uvádí označení zadní Zderadiny a menší Zderadiny. V roce 1876 byla postavena školní budova. V roce 1859 byla vystavěna nová silnice od Kácova k Uhlířským Janovicům. Majitelé statku ve Zderadinách se přičinili o to, aby prosadili změnu dosavadní trasy a cesta vedla namísto přes Vranice přes Zderadiny. 16. března 1935 objevil lesní dělník A. Malkovský z Kolína na pozemku lesní správy v Kácově – Zderadiny nádobku s 69 pražskými groši ze 14. století. Nález byl označen chybně jako Kácovský poklad. V roce 1960 na základě zákona se Zderadiny staly součástí obce Kácov. Tento rok byl také posledním školním rokem ve škole a škola byla poté zrušena. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 24 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zderadiny

Dojmy: Malá vesnička, kde je malebná kaplička.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_7520