logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Vraník

Vraník - hradiště Vraník

Informace

Navštíveno: 12. 8. 2019

Historie: Původně se na tomto místě, jak doložil zdejší archeologický průzkum sídliště z pozdní doby bronzové a z doby Halštatské. Na stejném místě pak vyrostlo v době raného středověku opevněné hradiště. Patrné stopy opevnění vymezují areál hradiště o rozloze přibližně sedmi hektarů. Přirozenou ochranu poskytovaly strmé svahy, které prudce klesají do údolí Sázavy a do bočních roklí s menšími potoky. Zbývající stranu chránil příkop a hradba, z níž se dochoval narušený obloukovitý val vysoký až tři metry a v patě asi 6,5 metru široký. Čelo valu tvořila zeď z nasucho kladených kamenů, za nimi se nacházela dřevo hlinitá konstrukce. Hradba zanikla požárem a ve valu se dochovaly bloky spálené hlíny a uhlíky po spáleném dřevu. Z vnitřního opevnění se dochovaly pouze v podobě mezí a terénních hran. Toto raně středověké hradiště vzniklo někdy v 9. století našeho letopočtu a jak dokládají spálené hradby, tak zaniklo násilnou cestou někdy v průběhu 1. poloviny 10. století.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vran%C3%ADk_(hradi%C5%A1t%C4%9B)

Dojmy: Zajímavé místo, které je nasáklé historií a dobře viditelnými partiemi jednotlivých opevnění.

Mapa

Fotografie

×