logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Jakub dům čp. 69 pomník obětem 1. světové války

Jakub - kostel sv. Jakuba

Informace

Navštíveno: 17. 8. 2019

Historie: Tento kostel nechala vystavět urozená paní Marie se syny Slaviborem a Pavlem. Důvod proč byl kostel vybudován je údajně ten, že chtěla sejmout klatbu ze Slavibora, který roku 1145 přepadl olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka, či se vzbouřil proti králi Vladislavovi II. V tomto bodě se právě historici často rozcházejí, proto zde uvádím obě možnosti. Tato žena je pak pokládána buď předka rodu Švábeniců, či příbuznou velmože Miroslava, který založil klášter v Sedlci. Každopádně byl kostel vybudován v románském slohu podle plánů pro mě neznámého autora někdy v letech 1148 – 1165. Svého vysvěcení se tento kostel dočkal 19. listopadu 1165, což dokládá dodnes zachovaná v latině psaná autentika, jejíž překlad si zde dovolím citovat:

„Léta po narození Páně 1165 já Daniel, nehodný sice, ale z Boží milosti třináctý biskup Pražský měsíce jedenáctého, dne měsíce devatenáctého, za panování Fridricha, římského císaře a za časů Vladislava, slavného krále Čechů, uložil jsem vlastnoručně do tohoto oltáře ostatky těchto svatých: ze dřeva Páně, z hrobu Páně, bl. Panny Marie, sv. Jana Křtitele, sv. Ondřeje, Jakuba, Bartoloměje apoštolů, sv. Václava mučedníka, sv. Vojtěcha mučedníka, sv. Blažeje mučedníka, sv. Sixta mučedníka, sv. Leona pan., sv. Ludmily muč., svatých jedenáctitisíc panen a jiných Svatých. Tito a všichni Svatí Boží, račte se přimlouvati za mne u Hospodina. Amen. Já Vladislav, toho času král Čechů, za totéž prosím. Amen. Já Judita, královna Čechů, za totéž prosím. Amen. Já Marie, budovatelka tohoto kostela, se svými syny Slaviborem a Pavlem, téhož času prosím za totéž.“

Vysvěcení kostela pak provedl pražský biskup Daniel I, a byla to tak významná událost a stavba, že se vysvěcení neúčastnila pouze paní Marie se syny, ale také král Vladislav I. a jeho manželka Judita. Kostel nebyl vybudován ve strohém románském slohu, ale právě naopak, byl velmi bohatě vyzdoben a stavba byla provedena tak kvalitně, že se na kostel dlouho dobu nemuselo sáhnout. Patrony kostela se v letech 1357 – 1409 stali Sedlčtí opati. Na přelomu 15. a 16. století se kostel dočkal štenýřové konstrukce věže a v 16. století vzniklo lehce hrotité okénko, které se nachází na jižní straně apsidy. Prvních větších úprav se tak kostel dočkal v průběhu 2. poloviny 16. století v renesančním slohu. Během těchto úprav se kostel dočkal současného rozmístění oken, románská tribuna byla rozšířena a doplněna pavlačemi. Na konci 16. a na počátku 17. století byl zdejší hřbitov často využíván, což dokládá množství šlechtických náhrobníků, které byly následně usazené uvnitř kostela. V průběhu 18. století se kostel dočkal barokní úpravy, která přinesla na věž kostela cibulovitou báň. Následují úprava probíhala ve 30. letech 19. století, kdy byla zazděna některá sdružená okénka ve věži. První rekonstrukce či obnovy se kostel dočkal v letech 1872 – 1874, kdy podle návrhu J. Krannera byla odstraněna barokní předsíň, ale také bylo rehabilitováno románské členění s obloučkovým vlysem a upravena okna. O obnovu dochované malířské výzdoby se pak postaral malíř Petr Maixner. Poslední na obnovu čekala věž, které se ujal roku 1884 architekt Josef Mocker, tehdy byla nahrazena barokní cibulovitá báň jehlancovou střechou, a obnovena byla také zdvojená okna. První opravy se dočkal kostel roku 1910 pod vedením Kutnohorského architekta Čeňka Dajbycha. Poslední rekonstrukce se pak kostel dočkal někdy v průběhu 90. let 20. století či v 1. dvacetiletí 21. století. Dodnes je tento románský kostel českým unikátem v tom, že se jedná o kompletně dochovanou románskou církevní stavbou, a také románskou stavbou s největším počtem zachovaných románských plastik.

Zdroj: https://destinace.kutnahora.cz/d/kostel-sv-jakuba-v-obci-jakub-cirkvice

Zdroj: https://www.sedlec.info/kostel/historie/

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-jakuba-2152785

Dojmy: Krásný románský kostel, s velmi bohatou výzdobou.

Mapa

Fotografie

×