logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Dobřeň dům čp. 11 pomník obětem 1. světové války

Dobřeň - kostel sv. Václava

Informace

Navštíveno: 13. 8. 2019

Historie: Tento farní kostel byl vystavěn někdy v 1. polovině 14. století v gotickém slohu. První písemná zmínka o tomto kostelu pak pochází z roku 1352, kdy byl zachycen v rejstříku papežských desátků. Další zmínka pochází z roku 1385 kdy je zmíněn jako jeden z patronů tohoto kostela Mikuláš z Dobřeně. Roku 1546 se tento kostel dočkal své renesanční přestavby a rozšíření, a zároveň v této době začal tento kostel sloužit jako pohřebiště místní šlechty. Nejpozději během této přestavby měl tento kostel již zvonovou věž, jelikož se uvnitř kostela nacházejí dva zvony. Jeden byl ulit někdy v průběhu 16. století od neznámého autora, a druhý zvon Václav pak pochází z roku 1583 a ulil jej zvonař Ondřej Kotka z Kutné Hory. Roku 1623 bohužel zanikla zdejší fara, a jíž nebyla nikdy obnovena. Roku 1663 je další písemná zmínka o tomto kostele, a již je zde zmiňováno jeho zasvěcení sv. Václavu. V letech 1670 – 1671 prodělal kostel nějaké pro nás neznámé úpravy, možná šlo o nějaké opravy, ale kostel v rámci těchto prací byl nově zastřešen. V roce 1717 byla přistavěna k západní stěně věž, která původně sloužila jako vstup na hřbitov. V roce 1759 je tento kostel zmiňovaný stále jako orientovaná obdélná stavba, a také je zde zmíněna místní kostnice, která se bohužel do současnosti nedochovala. Posledních úprav se pak kostel dočkal v letech 1779 – 1780 byl tento kostel barokně upraven a tím získal svou současnou podobu. Posledních viditelných změn se pak kostel dočkal v roce 1824, kdy byla zrušena šlechtická hrobka pod kostelem a renesanční náhrobní kameny, které se dochovali byli přemístěny a umístěny na východní stěnu kostela a do předsíně kostela. Samotné vnitřní zařízení se do současnosti nedochovalo, takže typuji že kostel v průběhu 2. poloviny 20. století přestal být udržován a pozvolna chátral. Nakonec byl kostel buď v 90. letech 20. století či v 1. dvacetiletí 21. století kostel opravován. Zdejší zajímavostí je zachování čtrnácti renesančních náhrobků, které jsou umístěny na východní straně kostela, ale také v předsíni kostela. Samotné náhrobky si zde dovolím citovat. Na východní straně kostela se nachází:

Náhrobník Jana Jindřicha Voděradského z Hrušova († 1. 9. 1587) z bílého mramoru, opatřený postavou rytíře v brnění s mečem a nápisem: LETHA PANIE 1587 W AUTERY DEN PAMATKY SWATEHO GILGI VROZENY A STATECZNY RYTIRZ PAN JAN HENDRYCH WODIERADSKY Z HRUSSOWA NA SUKDOLE A NA DOBŘZENY TUTO TIELO GEHO POCHOWANO OCZEKAWAGE RADOSTNEHO WSKRZISSENI A WIECZNEHO ZIWOTA AMEN.

Náhrobník Kateřiny Dobřeňské ze Sebuzína († 5. 9. 1557) z bílé žuly, zobrazené ve vdovském obleku a opatřený nápisem: LETHA 1571 W PONDJELI PO SWATEM GILGI VMRZELA G(EST) VROZENA PANIJ KATERZINA DOBRZENSKA Z SEBUZYNA MANZELKA WROZENE(H)O PANA MARSSE DOBRZANSKE(H)O Z DOBRZENICZ A NA BARCHOWIE A TUTO POCHOWANA GEST.

Náhrobník Jiřího Voděradského z Hrušova († 20. 10. 1580) ze šedého mramoru, ozdobený postavou rytíře v brnění a s mečem, opatřený nápisem: LETHA PANIE 1580 WE SSTWRTEK PO SWATEM HAVLE VMRZEL GEST VROZENY A STATECZNY RYTIRZ PAN GIRZIK WODIERADSKY Z HRUSSOWA NA SUCHDOLE A DOBRZENI, MALESSOWIE A BRZEZANECH A TUTO TIELO G(E)HO ODPOCZIWA OCZEKAWAGE BLAHOSLAWENE(H)O PRZJCHODU PANE.

Náhrobník Bohuslava Voděradského z Hrušova († 6. 6. 1612) z mramoru, opatřený v dolní polovině znakem v okrouhlém věnci a českým nápisem: LETHA PANIE 1612 W STRZEDU PO PAMATCZE WSTAUPENJ PANA KRYSTA NA NEBE TOTIŽ SSESTEHO DNE MIESYCE CZERWNA DOBRE PAMIETI VROZENY A STATECZNY RYTJRZ PAN BOHUSLAW WODIERADSKY Z HRUSSOWA NA SUKDOLE A HRANICYCH [---] MEZY HODINAU SSESTAU A SEDMAU CZELEHO HORLOGE MAGE LET WIEKU SWEHO TRZYDCZATEHO SED(MEHO). TENTO CZASNY ZYWOT V WIRZE KRYSTA PANA GSAUC PO MECZY GYZ POSLEDNY Z TO(HO)TO RODU DOKONAL A TUTO TIELO GEHO POHRZBENO GEST OCZEKAWAGE SLAWNEHO Z MRTWYCH WSKRYSSENY.

Náhrobník Anny Voděradské z Dobřenic († 1591) z bílého mramoru se znakem Dobřeňských z Dobřenic (čáp) a částečně čitelným českým nápisem: LETHA 1591 W STREDU PO [---] Z DOBŘZENIC A NA SUKDOLE A DOBRZENY MALESSOWIE [---] OCZEKAWAGE BLAHOSLAWENEHO A RADOSTNEHO PRZICHODU PANIE.

Náhrobník Mandaleny Voděradské z Hrušova († 27. 4. 1593) z bílého mramoru, na kterém je dívka s rozpuštěnými vlasy, držící levou rukou na prsou lilii, znak Voděradských z Hrušova (pruh s pokosem a lilií) a český nápis: LETA PANIE 1593 W AUTERY PO PROVODNJ NEDIE(L)Y VMRZELA G(ES)T VROZENA MANDALE(N)A Z HRUSSOWA DCZERA VROZE(NEH)O PANA WACZLAWA WODIERADSKE(H)O Z HRUSSO(W)A A NA SUKDOLE TUTO PO(C)HO(WANA).

Dětský (menší) žulový náhrobník Anny Voděradské z Hrušova († 1597), zazděný pod náhrobníkem č. 6, opatřený znakem Voděradských z Hrušova ve věnci a špatně čitelným českým nápisem: LETHA PANIE 1597 DRUHEHO DNE MESYCZE PRASYNCZE VMRELA G(EST) ANNA DCZERA [---] WA WODERADSK(E)HO Z HRUSSOWA A NA SUKDOLE [---] ZE RZ[---] NACZTE NEDJELY [---] DUSSE WIECZNA [---] TELO TUTO ODPOCZIWA.

Náhrobník Václava Voděradského z Hrušova († 19. 4. nebo 11. 5. 1606) z červeného mramoru, silně porušený, v dolní polovině je umístěn znak a v horní polovině kartuš se špatně čitelným českým nápisem: LETHA KRY(S)T(A) PANIE SESTNACZTISTEHO SSESTEHO [---] (S)TRZEDU P. NEDIELY JUBILATE MEZY SESTAU SEDMAU [---] NA CZELEM ORLOGI W NOCZY NA PATEK UMRZIEL GEST VROZENY A STATECZNY RYTIRZ PAN WACZLAW WODIERADSKY Z HRUSSOWA NA DOBRZIENI RADBORZJ GEHOZTO TELO MRTWE WE CZTWRTEK PO NEDIELY [---]AUDY TOTIZ GEDANACZ(T)EHO DNE MESYCZE MAGE POCHOWANO GEST OCZIEKAWAGE BLAHOSLAWENEHO Z MRZWYCH WZKRZISSENY.

Pískovcový náhrobník s nečitelnými nápisy.

Pískovcový náhrobník Jindřicha Voděradského z Hrušova († 1556) se znakem Voděradských z Hrušova (pruh pokosem, pod levým koutem vybíhá lilie) a zbytky česky psaného nápisu gotickou minuskulou: [---] W UTERY PRZED VMUCZENI S. PA[---] VMRZEL GEST [---] UROZENY [---]ODIERADSKY Z HRUSSOVA GEHOZTO TELO ODPOCZIWA [---] 1556.

V předsíni je pak:

Pískovcový náhrobník Bohuslava Dobřeňského z Dobřenic († 2. 11. 1556) s reliefním erbem (čáp se dvěma složenými křídly, hledící vpravo) a českým nápisem gotickou minuskulou: LETA PANIE 1556 TEN PONDELY PO NEDELI WSECH [---] UMRZEL GEST UROZENY PAN BOHUSLAV DOBRZENSKY Z DOBRZENYC, PANE BOZIE RACZIZ MU MYLOSTYWY BYTI WECZNE ODPOCZINUTI DAT(I).

Pískovcový náhrobník, na kterém je čitelné pouze datování provedené gotickou minuskulou, písmena jsou vyplněna zbytky černé barvy: [---] LETHA PANIE 1546 [---].

Pískovcový náhrobník s neznatelným erbem a zbytky česky psaného nápisu gotickou minuskulou: [---] LETHA 1551 W [---] O[---]SPO[---]A HRA[---].

Pískovcový náhrobník se zbytky česky psaného nápisu gotickou minuskulou, písmena jsou vyplněna zbytky černé barvy: [---] LETHA PANIE (1)548 UMRZELA U[---].

Zdroj: https://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/dobren/kostel-sv-vaclava

Dojmy: Velmi zajímavý a nádherný kostel, který je podle mě velmi unikátní.

Mapa

Fotografie

kostel sv. Václava v Dobřeni
kostel sv. Václava v Dobřeni
kostel sv. Václava v Dobřeni
kostel sv. Václava v Dobřeni
kostel sv. Václava v Dobřeni
kostel sv. Václava v Dobřeni
kostel sv. Václava v Dobřeni
kostel sv. Václava v Dobřeni
kostel sv. Václava v Dobřeni
kostel sv. Václava v Dobřeni
kostel sv. Václava v Dobřeni
kostel sv. Václava v Dobřeni
kostel sv. Václava v Dobřeni
kostel sv. Václava v Dobřeni
kostel sv. Václava v Dobřeni
kostel sv. Václava v Dobřeni
kostel sv. Václava v Dobřeni
kostel sv. Václava v Dobřeni
kostel sv. Václava v Dobřeni
×