logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Bylany pramen sv. Vojtěcha s kaplí

Bylany - rovinné sídliště Bylany

Informace

Navštíveno: 14. 8. 2019

Historie: Údolí Bylanky bylo již v 6. tisíciletí před naším letopočtem osídleno obyvatelstvem zaměřeným na zemědělství, tato neolitická společnost tak vytváří první stabilní osídlení. Při archeologických výzkumech na ploše kolem 7 hektarů bylo odkryto 134 půdorysů dlouhých kůlových domů a objeveno na 1300 dalších objektů jako jsou pece, stavební, zásobní a odpadní jámy atd. Dále byl objeven velký kruhový útvar nazývaný rondel, který pravděpodobně sloužil jako shromaždiště a kultovní místo. Neolitičtí zemědělci žili v lokalitě u současných Bylan po mnoho desítek generací, i když počet obyvatel v různých etapách nepravidelně stoupal a klesal a určitá místa byla přechodně opouštěna. Stavěli zde obydlí z kůlů a hlíny, vyráběli nástroje ze dřeva, kamene a kostí, vypalovali keramické nádoby, pěstovali pšenici, ječmen, čočku, hrách, proso a chovali zvířata: ovce, kozy, skot a prasata. Na ploše kolem 120 hektarů se rozkládal rozsáhlý sídelní areál, kde byly během archeologického výzkumu identifikovány dvě hlavní neolitické kultury, tedy kultury mladší doby kamenné. Nositelé kultury s lineární keramikou pro které jsou typické jednoduché nádoby vyzdobené rovnými či zavinutými čarami, byli vůbec prvním zemědělci na území Čech a Moravy. Do oblasti Kolín – Kutná Hora – Čáslav dorazili první zemědělci kolem roku 5600 př. n. l. podél Labe, dále pak pronikali proti proudu Vrchlice a Bylanky, ve zdejší lokalitě se usadili zřejmě kolem roku 5500 př. n. l. Podle současných představ byla totiž tehdejší krajina pokryta téměř souvislým lesním porostem, naopak údolí řek bez sedimentů byla většinou bez vegetace a tvořila tak přirozené cesty. Na konci období kultury s lineární keramikou klesá počet i kvalita obydlí. Nebyly však nalezeny žádné doklady katastrofického zánik osady, spíše obyvatelstvo své domovy opustilo. Po přechodnou dobu zůstala lokalita neosídlena a poté se zde usazuje populace mladší kultury s vypíchanou keramikou, které bylo nazváno podle charakteristického způsobu zdobení keramiky. Kromě řady dalších nálezů bylo z tohoto období objeveno birituální (kostrové i žárové) pohřebiště u Miskovic. Dále byl na skalách nad kaňonem říčky Vrchlice proveden archeologický výzkum eneolitických hradišť Cimburk a Denemark (Dänemark). Kromě hlavního výzkumu z doby neolitu a eneolitu byly paralelně odkryty a prozkoumány i stopy raně středověkého osídlení které se zde nacházelo v 10. až 12. století, tedy z období, které bezprostředně předcházelo založení současné vesnice Bylany, která původně patřila pod cisterciácký klášter v Sedlci. Lokalita, kde jsou sprašové, a tedy velmi úrodné půdy, byla objevena v 50. letech 20. století. Hlavní velkoplošný archeologický průzkum zde proběhl ve dvou etapách v letech 1955–1964 a 1966–1967 kdy byl vedoucím archeologických výzkumů byl prof. Bohumil Soudský. Na ten navázaly průzkumy v letech 1977–1980 a 1990, 1993 a 2004 kdy šlo o záchranný archeologický výzkum vzhledem k plánované výstavbě rodinných domků v části lokality. V rámci hlavního velkoplošného průzkumu bylo odkryto celkem 7 hektarů pozůstatků osídlení z období kultury s lineární keramikou (cca 5500 až 4500 př. n. l.) a kultury s vypíchanou keramikou (cca 4500 až 4000 př. n. l.). Výzkum v Bylanech se stal jedním z nejdůležitějších odkryvů sídelního areálu neolitické kultury v Evropě a dodnes jde o největší odkrytou plochu neolitického sídliště v České republice, přestože původní záměry týmu prof. Soudského byly ještě mnohem rozsáhlejší. Zdejší areál tak patří k nejlépe prozkoumaným pravěkým lokalitám nejen v České republice, ale v celé Evropě. Na základě podrobného rozboru zdejší keramiky sestavili archeologové Bohumil Soudský a Evžen Neustupný relativní chronologii kultury s lineární keramikou na území Čech. Rozbor surovin k výrobě nástrojů zase umožnil sledování obchodních kontaktů.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Neolitick%C3%BD_s%C3%ADdeln%C3%AD_are%C3%A1l_Bylany

Dojmy: Zajímavé místo s bohatou historií, ačkoliv zde toho tu moc vidět nebylo.

Mapa

Fotografie

rovinné sídliště Bylany v Bylanech
rovinné sídliště Bylany v Bylanech
rovinné sídliště Bylany v Bylanech
rovinné sídliště Bylany v Bylanech
×