logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Tušimice pomník obětem 2. světové války PR Běšický chochol

Tušimice - PP Želivský meandr

Informace

Navštíveno: 31. 9. 2021

Historie: Želinský meandr je přírodní památka a evropsky významná lokalita východně od města Kadaň v okrese Chomutov. Předmětem ochrany je údolí řeky Ohře. Řeka je zde hluboce zaříznutá v údolí, ve kterém vytvořila skalnatý meandr, který představuje poslední ukázku původního charakteru řeky v jejím středním toku. V celém údolí je mimořádná druhová rozmanitost vlivem výrazně rozdílného působení různých ekologických faktorů. Vyskytují se zde různá přírodní stanoviště např. bahnité břehy řeky, evropská suchá vřesoviště nebo kontinentální opadavé křoviny, které obývá celá řada zvláště chráněných nebo ohrožených druhů rostlin a živočichů. V minulosti se velká část území využívala jako pastviny pro dobytek. Pastva udržovala bezlesí a ovlivňovala lesní podrost. Nadměrným pasením došlo k degradaci pastvin na bahniště nebo polohy s řídkou vegetací. Od dvacátého století se v prostoru chráněného území nachází malá vodní elektrárna Želina, která ale lokalitu významně neovlivňuje. Malý výběžek chráněného území v jihovýchodní části zasahuje do prostoru pravěkého hradiště Hradec. Chráněné území poprvé vyhlásil okresní úřad v Chomutově dne 28. května 1992 v kategorii chráněný přírodní výtvor. Podruhé byla přírodní památka vyhlášena 1. listopadu 2013 Krajským úřadem Ústeckého kraje. V Ústředním seznamu ochrany přírody je evidována pod číslem 1534. Chráněné území měří 185,7982 hektaru a nachází se v nadmořské výšce 275–331 metrů v katastrálních územích Kadaň, Rokle a Tušimice. Z celkové rozlohy zaujímá koryto Ohře plochu 82,2 hektarů, lesy asi 56 hektarů, trvalé travní porosty osmnáct hektarů, necelé tři hektary připadají na ornou půdu a zbytek tvoří ostatní plochy, z nichž nejrozsáhlejší je neplodná půda s rozlohou 26 hektarů. Přibližně šest hektarů přírodní památky se překrývá s ptačí oblastí Nádrž vodního díla Nechranice. Podle biogeografického členění Želinský meandr spadá do oblasti Doupovského bioregionu. Lesy kolem Kadaně jsou velmi redukované a zachovaly se především na svažitých místech, která nejsou vhodná pro obdělávání půdy. Lesní porost doubrav je velice dobře zachovalý, ale víc než 30 % lesního porostu tvoří nepůvodní druhy. Velký podíl zde mají borovice vejmutovka (Pinus strobus), trnovník akát (Robinia pseudoacacia) a borovice černá (Pinus nigra). Vzhledem k rozmanitosti ekosystémů zde žije mnoho druhů živočichů. Z vyhláškou chráněných druhů bezobratlých se roztroušeně nebo ojediněle vyskytuje mravenec otročící (Formica fusca), mravenec Formica rufibarbis, mravenec Formica cunicularia, čmelák proměnlivý (Bombus humilis), čmelák hájový (Bombus lucorum), lišaj pryšcový (Hyles euphorbiae) nebo přástevník mařinkový (Watsonarctia casta) a okáč metlicový (Hipparchie semele). Údolí včetně koryta řeky je významným útočištěm pro ptáky. V počtu jednotek kusů byl na lokalitě zaznamenán kriticky ohrožený morčák velký (Mergus merganser), orel mořský (Haliaeetus albicilla) a orlovec říční (Pandion haliaetus). Z ohrožených až silně ohrožených druhů se v Želinském meandru vyskytuje hohol severní (Bucephala clangula), jestřáb lesní (Accipiter gentilis), kopřivka obecná (Anas strepera), kormorán velký (Phalacrocorax carbo), krahujec obecný (Accipiter nisus), krkavec velký (Corvus corax), ledňáček říční (Alcedo atthis), lejsek šedý (Muscicapa striata), pisík obecný (Actitis hypoleucos), potápka malá (Tachybaptus ruficollis), potápka roháč (Podiceps cristatus) a včelojed lesní (Pernis apivorus). Ve větších počtech (řádově nižší desítky kusů) byl pozorován rorýs obecný (Apus apus), slavík obecný (Luscinia megarhynchos) a vlaštovka obecná (Hirundo rustica). Rorýs i vlaštovka do chráněného území pouze zaletuje. Z dalších živočichů je významná populace stovek exemplářů kriticky ohrožené ještěrky zelené (Lacerta viridis) a užovky podplamaté (Natrix tessellata), jejíž zdejší populace tvoří izolovanou severozápadní enklávu druhu. Z méně ohrožených druhů se vyskytuje také slepýš křehký (Anguis fragilis), užovka hladká (Coronella austriaca), veverka obecná (Sciurus vulgaris) a ojediněle vydra říční (Lutra lutra).

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelinsk%C3%BD_meandr

Dojmy: Nádherná přírodní památka, které dominují mohutné skály nad řekou.

Mapa

Fotografie

PP Želivský meandr v Tušimicích
PP Želivský meandr v Tušimicích
PP Želivský meandr v Tušimicích
PP Želivský meandr v Tušimicích
PP Želivský meandr v Tušimicích
×