logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Kadaň pomník císaře Josefa II. Prinzlův dům

Kadaň - PP Svatý Kopeček u Kadaně

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: Svatý kopeček u Kadaně je přírodní památka v Doupovských horách v okrese Chomutov. Chráněné území je rozdělené do dvou oddělených částí, které se nachází na západním úbočí Svatého vrchu na západním okraji Kadaně. Svatý vrch býval využíván jako pastvina a od konce devatenáctého století jako příměstský park. Na vrcholu kopce, mimo chráněné území, stával kamenný altán. Během dvacátého století prostor kopce zarůstal nepůvodními dřevinami a altán vyhořel. Chráněné území měří 2,1952 hektaru, nachází se v nadmořské výšce 356–392 metrů v katastrálním území Kadaň a je součástí rozsáhlé evropsky významné lokality Doupovské hory. Přírodní památka leží v oblasti Doupovských hor tvořených třetihorními vulkanickými horninami. Těleso Svatého vrchu je budované čedičem a tufy. V geomorfologickém členění Česka leží lokalita v celku Doupovské hory a v okrsku Rohozecká vrchovina. K významným místům chráněného území patří výchozy sloupcově odlučného čediče v podobě téměř kolmých stěn. Přírodní památku tvoří čtyři biotopy. Přibližně třetinu pokrývají úzkolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých, které se nachází na výslunných svazích se středně hlubokými až hlubokými půdami. Na Svatém vrchu se střídají s xerofilními křovinami a s plochami skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens). Okraje chráněného území porůstá hercynská dubohabřina s habrem obecným (Carpinus betulus), dubem zimním (Quercus petraea), dubem letním (Quercus robur), příměsí lípy srdčité (Tilia cordata) a podílem nepůvodních dřevin. Z rostlin zařazených na červený seznam IUCN se na lokalitě vyskytují kriticky ohrožená záraza nachová pravá (Orobanche purpurea subsp. purpurea), silně ohrožení křivatec rolní (Gagea villosa), světlík tatarský (Euphrasia tatarice) a divizna knotkovitá bělokvětá (Verbascum lychnitis subsp. meonchii) a ohrožená záraza hřebíčková (Orobanche caryophyllacea), tolice nejmenší (Medicago minima), trýzel škardolistý (Erysimum crepidifolium), řebříček panonský (Achillea pannonica), locika vytrvalá (Lactuca perennis) a zimolez kozí list (Lonicera caprifolium). Z druhů vyžadujících pozornost na Svatém vrchu roste hrachor trávolistý (Lathyrus nissolia) a jeřáb břek (Sorbus torminalis). Dalšími druhy rostlin chráněnými podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. na lokalitě jsou silně ohrožený koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica) a ohrožená bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), kavyl Ivanův (Stipa pennata), modřenec tenkokvětý (Muscari tenuiflorum) a tařice skalní (Aurinia saxatilis).[11] Z živočichů byl v přírodní památce zaznamenán kriticky ohrožený netopýr velký (Myotis myotis) a silně ohrožení netopýr rezavý (Nyctalus noctula) a netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus). Mezi silně ohrožené a ohrožené druhy obratlovců v oblasti patří také užovka hladká (Coronella austriaca), ještěrka obecná (Lacerta agilis), krahujec obecný (Accipiter nisus), slavík obecný (Pernis apivorus), jestřáb lesní (Accipiter gentilis), lejsek šedý (Muscicapa striata), včelojed lesní (Pernis apivorus), veverka obecná (Sciurus vulgaris) a ropucha obecná (Bufo bufo). Z bezobratlých na Svatém vrchu žijí mravenci rodu Formica. Lesní okraje obývá přástevník kostivalový (Euplagia quadripunctaria). Mezi vzácné suchomilné druhy patří motýli osenice šedokřídlá (Dichagyris forcipula) a osenice tmavá (Ochropleura nigrescens), kteří se v Česku vyskytují pouze v nejteplejších místech. Zaznamenán byl výskyt běloskvrnáče lišejníkového (Dysouxes ancilla), který byl v této oblasti nalezen poprvé.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_kope%C4%8Dek_u_Kadan%C4%9B

Zdroj fotografií: https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_kope%C4%8Dek_u_Kadan%C4%9B

Dojmy: Zajímavá přírodní památka, kterou jsem bohužel nenafotil pro nedostatek času.

Mapa

Fotografie

PP Svatý Kopeček u Kadaně
PP Svatý Kopeček u Kadaně
PP Svatý Kopeček u Kadaně
PP Svatý Kopeček u Kadaně
×