Žalov - hradiště Řivnáč

Informace

Navštíveno: 19. 8. 2020

Historie: Řivnáč je pravěké hradiště západně od Žalova u Roztok v okrese Praha-západ. Hradiště bylo osídleno v eneolitu příslušníky řivnáčské kultury. Sídliště se nacházelo na malé vrcholové plošině s rozlohou 0,2 hektaru a existovalo zde někdy v době asi 3000 – 2800 let př. N. l. Ze tří stran ji chránily skalnaté svahy tvořené proterozoickým buližníkem, které převyšují dno vltavského údolí až o 120 metrů, zatímco na jižní straně obyvatelé vybudovali opevnění v podobě valu a příkopu. V 19. století bylo prvním prozkoumaným eneolitickým výšinným sídlištěm v Čechách a řivnáčská kultura podle něj získala svůj název. Archeologický výzkum vedl v letech 1881–1883 Čeněk Ryzner a v roce 1948 Ivan Borkovský prozkoumal nepatrné pozůstatky opevnění. Kromě řivnáčské keramiky na plošině nalezli zlomky keramiky kultury kulovitých amfor, kultury s nálevkovitými poháry, kultury se zvoncovitými poháry a snad i z jiných mladších období pravěku. V nalezených sídlištních jámách archeologové poprvé v Česku nalezli mazanici s otisky kůlů a proutěného pletiva, které vedly k úvahám, že pravěká obydlí měla zahloubenou podlahu a stěny omazané hlínou. Na místě bylo doloženo také raně středověké osídlení a roku 1924 zde nalezli soubor více než sta denárů z doby okolo 1012.

Zdroj: https://www.hrady.cz/hradiste-rivnac/

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98ivn%C3%A1%C4%8D_(hradi%C5%A1t%C4%9B)

Dojmy: Zajímavé prastaré a historicky významné sídliště.

Mapa

a

Fotografie

×