Pikovice - NPP Medník

Informace

Navštíveno: nenavštíveno

Historie: Medník je národní přírodní památka vyhlášena dne 31. prosince 1933 o celkové rozloze 37,86 ha v katastrálním území obce Hradištko pod Medníkem, je součástí Přírodního parku Střed Čech a rozkládá se převážně na severovýchodním svahu vrchu Medník (416 m n. m.). Důvodem ochrany tu jsou habrové doubravy a bučiny, kde roste kriticky ohrožený druh liliovité rostliny kandík psí zub, která je zachycena na jedné fotografii. Lokality kandíku jsou v části území, které se nazývá V jámách, kde se těžilo zlato. Blízká obec Hradištko se v roce 1638 stala majetkem premonstrátského kláštera na Strahově. Podle jedné z hypotéz zde kandík vysadili právě mniši tohoto kláštera. Původ této liliovité rostliny je dosud nejasný, je možné, že jde o relikt původně většího rozšíření druhu. Horninové podloží je tu tvořeno především bazickými vyvřelinami, které patří ke zlatonosnému jílovskému pásmu. Horniny vznikly v období proterozoika před více než půl miliardou let. Na úbočí Medníku jsou zachovány relikty štěrkopískové říční terasy řeky Sázavy z období kvartéru. Jsou tu i svahoviny s kamennými moři malých rozměrů. Nejvýznamnějším druhem je tu již zmíněná liliovitá jednoděložná rostlina kandík psí zub (Erythronium dens-canis) - jde o jedinou lokalitu v České republice. Dále tu rostou kopytník evropský (Asarum europaeum), jaterník trojlaločný (Hepatica nobilis), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea), hrachor jarní (Lathyrus vernus), plicník tmavý (Pulmonaria obscura), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), kostival hlíznatý (Symphytum tuberosum) aj. Roste tu ostřice chlupatá (Carex pilosa), která zde má izolovanou lokalitu.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Medn%C3%ADk_(n%C3%A1rodn%C3%AD_p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka)

Zdroj fotografií: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Medn%C3%ADk_(national_natural_monument)

Dojmy: Velmi zajímavá národní přírodní památka, kterou jsem bohužel pro nedostatek času nenavštívil.

Mapa

a

Fotografie

×