Staré Město - kostel sv. Michaela

Informace

Navštíveno: 12. 5. 2016

Historie: Původně románský, později goticky a nakonec barokně přestavěný kostel, který byl však zrušen v době josefinských reforem spolu s přilehlým klášterem servitů. Později sloužil jako skladiště a po roce 1990 byla v kostel provozována značně kontroverzní Michael Mystery Show. Podle článku v Lidových novinách z roku 2006 zamýšlel vlastník zřídit v kostele muzeum českého skla Křišťálový svět. V roce 2009 majitel plánoval přebudovat kostel na nákupní galerii Michal Palace. V současné době je v budově provozován hudební klub. Nejdří­ve se jmenoval Kostel, v únoru 2011 změnil jméno na Venue a nyní­ (září­ 2012) se nazývá Temple Music Club.

Kostel byl vždy významnou stavbou, na jejíchž přestavbách se podíleli přední architekti a stavitelé. Jednolodní románský kostel svatého Michaela archanděla s apsidou vznikl už mezi lety 1150–1200. Ve třináctém století byla doplněna západní věž a boční lodě, takže kostel dostal bazilikální uspořádání. Kolem poloviny čtrnáctého století byl starší kostel téměř kompletně nahrazen novostavbou, vybavenou síňovým trojlodím. Z této gotické etapy pochází například dnes na průčelí budovy analyticky přiznaný zbytek gotické kaple arrasovského tvarosloví. Dodnes si objekt do značné míry dochoval v podstatě barokní podobu, kterou mu zřejmě dal kolem poloviny 18. století architekt František Ignác Prée. Nejviditelnější částí této barokní přestavby je dnes konvexně vydutá předsíň opatřená mohutně cítěnými štukovými architektonickými články. Mladší utilitární úpravy na skladiště a manufakturu i poslední přestavba však, žel barokní podobu kostela na mnoha místech narušila. Výstavba kláštera, při níž byly přestavěny starší měšťanské domy, fara a škola, se udála v několika fázích. První, která dala budovám typickou klášterní dispozici, probíhala v letech 1640–1664. Dnešní podoba klášterních budov pochází zřejmě také až z pozdně barokní přestavby. Dnes v budově kláštera sídlí tzv. Collegium Marianum - Týnská vyšší odborná škola a v dochovaném barokním knihovním sále jsou dnes mj. pořádány koncerty převážně barokní hudby.

Kostel ve středověku a v renesanci sloužil jako městský kostel. Patronátní právo k němu měli čeští králové a později je převzala královna Eliška Přemyslovna, manželka Jana Lucemburského. Roku 1380 působilo v při kostele 11 kněží, kteří zároveň vykonávali funkci učitelů ve farní škole. Asi od roku 1402 zde kázal Mistr Jan Hus a na michalské faře se odehrávaly disputace univerzitních mistrů. To, že kostel patřil spolu s Betlémskou kaplí k významným husitským svatyním dokládá i to, že zde 15. března 1411 jako v jednom z mála kostelů nebyla vyhlášena klatba nad Janem Husem a od roku 1414 zde byla podávána Svátost oltářní pod obojí způsobou. Od roku 1406 zde kázal mistr Křišťan z Prachatic. Jeho nástupcem se stal Mistr Petr z Mladoňovic, který byl v roce 1438 rektorem pražské univerzity. V roce 1621 odešel poslední nekatolický farář. Roku 1626, daroval císař Ferdinand II. kostel sv. Michaela s farou a školou servitům. Navíc od něj dostali 500 zlatých na vybudování kláštera. Ten se začal stavět roku 1640 jako čtyřkřídlá budova sestávající ze čtyř domů – domu U oslů domu U zlaté studnice, fary a školy. Zpočátku byl určen pro 20 řeholníků. Císař Ferdinand III. věnoval klášteru 1000 kop míšeňských na postavení nového hlavního oltáře. Na tomto oltáři byl později umístěn obraz Petra Brandla, zobrazující boj dobrých a padlých andělů. Součástí oltáře byly zřejmě také Bendlovy sochy Anděla Strážného a Archanděla Rafaela. Po zrušení kostela a kláštera 23. června 1786 se budovy dostaly do držení Náboženského fondu, který je postupně rozprodal. Většina kostelního mobiliáře byla rozprodána do velkého množství jiných kostelů po celém Českém království (Rokycany, Líbeznice, Sokolov, Holany).

Zdroj: ttps://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Michaela_archand%C4%9Bla_(Praha,_Star%C3%A9_M%C4%9Bsto)

Dojmy: Je škoda, když takhle zanikají památky.

Mapa

a

Fotografie

×