Otovice

Informace

Městský erb:

otovice_kv_cz_coa_46958236595_o

Navštíveno: 11. 6. 2018

Historie: Otovice (německy Ottowitz) jsou obec nacházející se zhruba 3 km severně od Karlových Varů. Zdejší vesnice byla založena někdy na počátku 14. století v době kolonizace této oblasti německými kolonisty, jako malá zemědělská vesnice. Zdejší noví příchozí pocházeli převážně ze Saska a následně probíhala asimilace českého obyvatelstva, které v tomto kraji žilo před nimi. První přímá písemná zmínka o této vesnici pochází z roku 1325, kdy daroval král Jan Lucemburský 16 lánů země mezi řekami Ohří a Teplou věrnému Kojatovi z Otnawitz (Otovic). Tento Kojata pak měl podací právo ke kostelu sv. Linharta v Thiergartenu (Obory) což byla středověká vesnice, která se nacházela na kopci nad Karlovými Varamy, kostel se do dnešních dnů dochoval jako zřícenina. Dalším známými majiteli byli páni ze Štampachu, v té době spadala tato vesnice již pod faru v Sedlci. Pravděpodobně za Jiřího Štampacha ze Štampachu byla zde vybudována tvrz, která je zmiňována v dokladech z let 1499 – 1502. Tvrz byla následně přestavěna na renesanční zámeček. Když v 16. století získal zdejší panství rod Šliků, tak si na zdejším zámku udělal v letech 1525 – 1617 sídlo, načež následně jim byl po stavovském povstání majetek zabaven. Bohužel dne 5. ledna 1669 vypukl na tomto zámečku požár, ze kterého se již zámek nikdy nevzpamatoval a následně v roce 1673 bylo toto Otovické panství prodáno k Ostrovskému panství, čímž zanikl postupně zámek v Otovicích. Přibližně v polovině 17. století byli Otovice vyhlášeny po širokém okolí svým chovem koní. V této době také vznikla pověst o tom že ze zdejší již zanikající tvrze vedla dlouhá podzemní chodba ke kostelu sv. Anny v Sedlci. Roku 1807 zde byla vybudována kaplička. Následně v roce 1850 se obec osamostatnila, díky zákonu o obcích z roku 1849. Již v roce 1852 zde byl otevřen první důl s názvem Dreikönigschacht I. V roce 1890 se v Otovicích nacházelo 83 domů s dohromady 851 obyvateli, z toho byli jen 3 čeští. V této době se ve vesnici nacházeli hnědouhelné doly a továrna na chemické produkty, lepenku a dřevitý cement. Na počátku 20. století s objevním kaolinu byli na katastrálním území obce hnědouhelné doly Kare, Johann, Eleonora a Josef, dále se zde nacházel kaolinoví důl Excelsior, ke kterému byla vybudována roku 1898 vlečka od železniční tratě Cheb – Praha.

Na počátku 20. století zde žilo celkem 1056 obyvatel v 83 domech, ale většina z nich byla německé národnosti. Díky dolům byla vesnice velmi bohatá, což vypovídá o tom že již v roce 1893 byl zde veřejný vodovod a v roce 1908 zde byla zavedena elektřina, dokonce v roce 1911 zde byl vybudován hřbitov pro psi a kočky na přání bohatého lázeňského hosta z Ameriky. Po 1. světové válce nadále pokračoval rozvoj jak dolování uhlí, tak těžby kaolínu. V roce 1938 byla vesnice předána velkoněmecké říši a čeští obyvatelé se museli odstěhovat. Následně po konci 2. světové války započal odsun německého obyvatelstva, který postihl tuto vesnici velmi silně. V průběhu roku 1946 pak do této vesnice přišli čeští dosídlenci, kteří se živili jako zemědělci a pocházeli především z Unhoště, i tak ale v roce 1950 zde bylo jen 787 obyvatel. Roku 1952 bylo v této obci založeno zemědělské družstvo a po ní následovala v roce 1956 výstavba panelárny. V roce 1959 byla otevřena pošta a samoobsluha Jednota. V roce 1960 se zdejší čistírna lahví změnila na výrobnu nealkoholických nápojů LIMO. Následně bylo zdejší JZD sloučeno s JZD Sedlec. Následně v průběhu 70. let 20. století se rozrostl počet zdejších podniků a byli zde budovány sklady. V roce 1968 byla zbourána zdejší kaplička a následně v roce 1976 byli Otovice připojeny ke Karlovým Varům, pod správou Karlových Varů pak tato obec setrvala až do roku 1990, kdy se osamostatnila.

Zdroj: http://www.otovice.cz/?loc=4

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Otovice_(okres_Karlovy_Vary)

Dojmy: Velká vesnice, ve které se nachází zajímavá hrázděnka.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_2903