Karlovy Vary - Dům čp. 239/4

Informace

Navštíveno: 7. 5. 2016

Historie: Původní široký barokní dvoupatrový dům nazývaný Grossherzog Karl(Velkovévoda Karel) nechal Wilhelm Gartner v roce 1898 nahradit domem podle projektu Karla Hayback z Vídně. Dům zaujme svým romanticky řešeným průčelím ve stylu německé pozdní gotiky s dominantní věží v nároží, završenou vysokou dlátkovou střechou flankovanou nárožními věžičkami. Vzhledem k tomu, že až do poloviny 20. století stávala před vstupním průčelím další fronta domů, musel dům získat patřičné výškové dimenze, aby se mohl opticky uplatňovat v pohledech od nábřeží. V architektonickém řešení můžeme spatřit všechny znaky a detaily charakteristické pro tvorbu Karla Haybacka, od arkýřů a bohatě pojednaných konzol balkónů, přes tordované dříky sloupků lodžií a portíků, až k šambránám oken s klenáky, dekorativním kovaným závlačím a majestátním hrotnicím s praporci či zalamovaným štítům.

Zdroj: Karlovy Vary architektonický průvodce

Dojmy: Budova, která upoutá každého kolemjdoucího kolem Vřídla. Bohužel není o ní mnoho informací k nalezení.

Mapa

a

Fotografie

×