Karlovy Vary - dům Palacký

Informace

Navštíveno: 31. 5. 2022

Historie: Dům Palacký, původně znám jako Rotes Herz (Červené srdce), stojí v centru lázeňské části Karlových Varů. Na místě dnešního objektu stál již od počátku výstavby Karlových Varů jako světových lázní barokní dům jménem Rotes Herz (Červené srdce). Majitelkou byla Amelie Knoll. Ta nechala v roce 1893 na místě původního domu postavit dům nový. Projekt vypracoval vídeňský architekt Karl Haybäck. V roce 2014 byl dům uveden v Programu regenerace Městské památkové zóny Karlovy Vary 2014–2024 v části II. (tabulková část 1–5 Přehledy) v seznamu nemovitých kulturních památek na území MPZ Karlovy Vary se stavem vyhovujícím. V současnosti (červen 2021) je evidován jako objekt k bydlení ve vlastnictví společnosti VICTOR, s. r. o. Budova se nachází v historické části města v ulici Stará louka č. 339/40. Jedná se o řadový čtyřpodlažní dům s obytným podkrovím postavený ve stylu pozdního historismu v duchu německé renesance. Uliční průčelí je o pěti okenních osách, střední osa rizalitovitě vystupuje. V přízemí je centrálně situován obloukový vchod s původními novorenesančními dveřmi, po stranách se dvěma volnými sloupy na soklu. Arkýř nad vchodem o půdorysu tří stran osmiúhelníku se zvedá až ke korunní římse. V prvním patře je arkýř se třemi okny, kde boční jsou obdélná, střední je obloukové. Stěny jsou pásované. Nad prvním patrem je výrazná římsa na konzolách a uprostřed segmentový fronton uvnitř se štukovou kartuší. Arkýř ve druhém patře má tři okna obdélná v paralelních ostěních s klenáky, nahoře se štukovými kartušemi. Třetí patro arkýře je řešeno jako lodžie otevírající se třemi širokými oblouky na sloupcích. Na bočních stranách průčelí jsou v prvním patře okna oblouková v paralelních ostěních, dole s kovaným zábradlím s motivy volut. Okna druhého patra jsou obdélná s trojúhelnými frontony, pod nimi je na obou stranách balkon obdélného půdorysu s kovaným zábradlím s volutovými motivy. Okna třetího patra jsou rovněž obdélná, v paralelních ostěních též s pásováním a klenáky, nahoře se štukovým segmentovým plochým pásem. Pod horní římsou je plastický obloučkový vlys s větší a menší konzolou. Nad arkýřem je v ose průčelí strmý štít s předsazeným balkonem zakončený osmibokou věžičkou gotizujícího tvaru. Štít má segmentové okno, nad ním je štuková kartuše s letopočtem 1884. Po stranách středního vikýře jsou dva menší obdélného tvaru s trojoknem, završené trojúhelným frontonem.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFm_Palack%C3%BD

Dojmy: Krásný a velmi honosně zdobený dům.

Mapa

a

Fotografie

×