Krásný Les

Informace

Navštíveno: 28. 10. 2017

Historie: Obec byla založena někdy v 1. polovině 13. století, jelikož první písemná zmínka o této vsi pochází již z roku 1226, kdy král Přemysl Otakar I. potvrzuje privilegium na vlastnění této vsi pod jménem Schönwald klášteru v Doksanech, který ji zahrnul do velichovského klášterního újezdu. Další zmínka o této obci je z roku 1273 v konfirmační listině papeže Řehoře X., kde ji uvádí jako majetek velichovského újezdu. Někdy v 2. polovině 13. století byl založen buď Přemyslem Otakarem II., jeho synem Václavem II., anebo loketským purkrabím Mikulášem Winklerem hrad Hauenštejn, ale ten kvůli obrovským pozemkům Doksanského kláštera, vlastnil jen malé území. Mikuláš Winkler následně přenechal tento hrad v roce 1320 Doksanskému klášteru, který doufal že mu hrad zajistí lepší ochranu. Velichovský újezd patřil doksanskému klášteru až do roku 1336, kdy jej přenechali králi Janu Lucemburskému, výměnou za vsi Kmetiněves, Černouček a mlýn ležící nad soutokem Labe a Ohře. Následně patřila obec Krásný les královské komoře, ale ta se rozhodla celé území zvětšit, a tak dne 17. října 1357 uzavřel Karel IV. smlouvu s postoloprtským klášterem a vyměnil Libočany s mlýnem na Žateckém předměstí za vsi Boč, Hrachová, Stráž, Vynkmanov, Srní, Ondřejov, Hrzín, Osvinov a Smilov. Následně tyto vsi připojily k Hauenštejnskému panství.

Následně Karel IV. přenechal toto panství majiteli neznámého jména, ale pravděpodobně se jednalo o bratry Oldřicha a Erharta z Rugehensensteinu. Poté v roce 1360 se stal majitelem panství Dětřich z Portic. Někdy za doby vlády Krále Václava IV. přešel hrad zpátky do královských rukou, jelikož krám měl zde patronátní právo. V průběhu 14. století již byla v této obci připomínána fara a v roce 1420 získal zdejší panství Štěpán z Kobersheimu zvanému Hamušmistr. Ten jej následně postoupil Vilémovi z Illburka. Ten jej přenechal Jindřichovy z Hejdy, ale ten hned začal vystupovat pro králi Jiřímu z Poděbrad, a tak mu byl hrad zabaven a získal jej Ondřej z Kaufunku. Následně v roce 1528 zakoupil zdejší panství Jindřich Šlik z Ostrovské větve Šliků. Jeho vnuk Jindřich Šlik se ale účastnil prvního stavovského povstání v roce 1547, ale po tomto neúspěchu dostal domácí vězení a nesměl hrad Hauenštejn opustit pod trestem smrti. Toto panství si Šlikové udržely až do roku 1663, kdy jej prodali knížeti Juliu Jindřichovi vévodovi sasko-lauenbuskému, ten následně připojil toto panství v Ostrovskému a drželi toto velké panství až do roku 1689, kdy jej zdědila Francizska Sibyla Augusta, která se vdala za Ludwiga Wilhelma markraběte Bádenského. V roce 1681 vypukl v obci obrovský požár, který postihl velkou část obce s gotickým kostelem. Na konci 17. století byl pak kostel znovu obnoven. V roce 1787 získal toto panství vládnoucí Habsbursko-Lotrinský rod, který jej vlastnil až do zrušení poddanské správy. V téže době je uváděno že obec měla 81 domů a v nic 523 obyvatel, kostel sv. Petra a Pavla, dva mlýny, škola, stoupa a hostinec. V roce 1982 byla doposud samostatná obec Krásný les připojena k město Ostrov, ale následně v roce 1992 byla opět osamostatněna.

Zdroj: http://www.krasnyles.cz/informace-o-obci/historie/

Dojmy: Větší vesnička, která má toho mnoho co nabýdnout, od krásné krajiny po zajímavé památky.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_6153
IMG_6174
IMG_6168