Prameny

Informace

Městský erb:

Prameny_CoA

Navštíveno: 27. 2. 2016

Historie: Obec Prameny (německy Sangerberg) se nachází asi 10 km severně od města Mariánské Lázně. Ve 13. století se stali majiteli tohoto kraje Hrabišcové pánové z Rýzmburka. V roce 1354 získal tento rod povolení od krále Karla IV. na 12 let těžbu surovin na území Císařského lesa. V této zmínce je pak již zmiňována vesnice Sangerberg, neboli dnes prameny. Již v roce 1355 zde byl vystavěn gotický dřevěný kostel, který nechal vystavět Boreš z Rýzmburka. V této době, jelikož se prameny nacházeli na hranici panství Hrabišců a kláštera v Teplé, tak docházelo ke sporům. Ke změně došlo v roce 1357, kdy král Karel IV. určil přesné hranice a obě strany tohoto konfliktu uklidnil. Na tuto počest byl původní dřevěný kostel přestavěn na kamenný gotický kostel, který byl zasvěcen sv. Linhartu a prvním zdejším farářem zde byl jistý Andreas. V témže roce se zdejší kostel stal kostelem farním. Rod Hrabišců pak na tomto místě těžili zlato, stříbro a cín. Díky úspěšné těžbě začal zdejší kraj velmi vydělávat a prosperovat. V této době byla tato vesnice rozdělena na dvě části, což způsobovalo notné problémy, jelikož část vesnice byla protestantská, jelikož patřila k majetku koruny, a druhá část patřící klášteru v Teplé bylo katolického vyznání. Zdejší těžba se v průběhu husitských válek defacto umlčela, a tak král Vladislav II. propůjčil klášteru v Teplé v roce 1486 povolení na těžbu nerostů v okolí Pramenů. Díky své prosperitě se pak tato vesnice stala hornickým městečkem, tento status byl ale útěku zdejšího evangelického panstva a obyvatel téměř vylidněno, a tak byl na konci 16. století tento stav zrušen. V letech 1615 – 1618 byl zdejší kostel barokně přestavován, ale díky následujícím událostem se tato přestavba protáhla až do roku 1692. V průběhu třicetileté války byla tato vesnice v letech 1620 a 1622 vypleněna armádou císařského vojevůdce Johanna t’Sercaes von Tilly. Dalšího vyplenění se tato vesnice dočkala v roce 1632, kdy ji vyplenil evangelické Saské vojsko. Další vyplenění přišlo v roce 1642 od Francouzských jednotek, a nakonec zbytky co zde zůstali sebraly v roce 1647 Švédské jednotky. Díky tomu bylo toto městečko v podstatě vylidněné, v troskách a šachty a štoly byly silně poškozené, či zavalené. Díky tomu zdejší těžba v podstatě utichla a již nebyla nikdy plně obnovena. V průběhu 17. a 18. století se tato vesnice rozvíjela velmi pomalu a spíše skomírala. Nakonec v 19. století vznikl zlom, během kterého započali zdejší občané s pěstováním chmele, který sice neměl dobrou kvalitu, ale dobře se prodával a tato vesnice začala opět bohatnout. Až v roce 1873 byla tato vesnice sloučena se všemi svými částmi v jednu ves, díky tomu dne 30. dubna 1873 se tato vesnice stala opět městečkem a získala městský znak. Dalším dobrým znakem pro toto městečko byly pokusy tehdejšího majitele panství Svobodného pána Junker-Bigatta, který se zde pokoušel o obnovu těžby, a díky tomu se podařilo najít ještě nějaká bohatá ložiska stříbra. Tato těžba ale za krátko skončila. Co se stalo dalším mezníkem této vsi bylo nalezení minerálek, které byly velmi dobře hodnocené v rozborech ze dnů 10. října 1870 a 15. června 1871. Díky tomu se toto městečko stalo lázněmi. Bohužel ačkoliv se zdejší lázeňství hojně rozrůstalo, tak po 1. světové válce, jelikož se tyto lázně nacházeli v pohraničí, začalo lázeňství skomírat. Zatím co ještě v roce 1930 v tomto městečku žilo celkem 1527 obyvatel, tak v roce 1950 po odsunu německého obyvatelstva počet klesl na 300 a následně pokračoval v klesání. V roce 1945 bylo zdejší městečko osvobozeno americkou armádou, která zde zastavila svůj postup. Ačkoliv zde byl zřízen již v roce 1947 vojenský újezd Prameny, kde k údivu vojenských velitelů pobíhali svévolně vrtaři a hledali ložiska uranu a následně již v roce 1954 byl tento vojenský újezd zrušen. Díky tomu se do tohoto městečka vrátili horníci, kteří zde těžili až do roku 1958. Bohužel za takto krátkou dobu zdejší prastarý kostel velmi zchátral, a tak byl nakonec v témže roce stržen. Z pramenů se pak stala samostatná obec a svůj sešlý stav připomínající dávnou slávu si zachovala tato obec do současnosti. Dle sčítání z roku 2020 zde žilo celkem 106 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Prameny

Zdroj: https://www.slavkovsky-les.cz/obce-slavkovskeho-lesa/prameny/

Dojmy: Velmi malá obec, kde je mnoho zajímavostí.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_8558
IMG_8534
IMG_8542
IMG_8548
IMG_3067
IMG_6884
IMG_1176
IMG_1188
IMG_8556
IMG_8550