Prameny - NPP Upolínová louka pod Křížky

Informace

Navštíveno: 27. 2. 2016

Historie: Upolínová louka pod Křížky je národní přírodní památka o rozloze 17,82 ha, která byla vyhlášena v roce 1990 a nachází se u obce Prameny. Důvodem ochrany je mokřadní louka s bohatou květenou. Péčí o území je pověřena správa CHKO Slavkovský les. Lokalita se nachází u vnějšího okraje skalní plošiny, která se mírně svažuje od skalního výchozu vrchu U Tří křížů (817 m n. m) směrem k Dlouhé stoce. Mezi některé vzácné a ohrožené druhy rostlin v oblasti patří zejména drobná vrba borůvkovitá (Salix myrtilloides) a upolín evropský (Trollius europaeus). Dále zde roste např. vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata) a mochna bahenní (Comarum palustre), kosatec sibiřský (Iris sibirica), ostřice stinná (Carex umbrosa), drobná vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia) nebo orchideje prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii) a prstnatec májový(Dactylorhiza majalis). V lokalitě hnízdí zde několik párů chřástala polního (Crex crex). Z plazů se lze setkat se zmijí obecnou (Vipera berus), obojživelníky zastupuje skokan krátkonohý (Pelophylax lessonae) a skokan hnědý (Rana temporaria). V literatuře se zde uváděl i výskyt vzácného tetřívka obecného (Tetrao tetrix), ten však již ze Slavkovského lesa téměř vymizel a na lokalitě nebyl nově potvrzen. Z motýlů byl pozorován žluťásek borůvkový (Colias palaeno).

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Upol%C3%ADnov%C3%A1_louka_pod_K%C5%99%C3%AD%C5%BEky

Dojmy: Zajímavá přírodní památka, kde když má člověk štěstí může potkat i vzácného černého čápa.

Mapa

a

Fotografie

×