Prameny - NPP Křížky

Informace

Navštíveno: 27. 2. 2016

Historie: Křížky je národní přírodní památka, byla vyhlášena 22. prosince 1962 Okresním národním výborem v Chebu, v roce 2017 byla Správou CHKO Slavkovský les přehlášena a mírně zvětšena. Nachází se u obce Prameny (Mariánské Lázně) v Karlovarském kraji. Rozloha přírodní památky je 4,55 ha a leží v nadmořské výšce 790–817 m. Důvodem ochrany této lokality jsou vzácná rostlinná společenstva s mimořádně vysokým počtem vzácných a zákonem chráněných druhů rostlin. Území se nachází na mohutném hadcovém tělese v mariánsko-lázeňském metabazitovém komplexu, největší hadcové oblasti v Českém masivu. Hadec (serpentinit) je hornina, která vzniká přeměnou silně bazických vyvřelých hornin. Bývá tmavězelený až černozelený, může být i skvrnitý a někdy obsahuje žilky vláknitého serpentinu (vlákna bývají kolmá na stěny puklin). Hadec uvolňuje do půdy velké množství hořčíku, a tak zde nalezneme i rostliny, které tyto podmínky pro život snesou. Zřejmě nejvzácnější rostlinou v oblasti je endemický rožec kuřičkolistý (Cerastium alsinifolium) je vytrvalá bylina, nalezneme jej na vrcholcích skalek a skalních terásek, nebo ve štěrbinách mezi kameny. Je kriticky ohrožený. Mezi další významné rostliny patří sleziník nepravý (Aspleinum adulterinum), který pro svůj ojedinělý a specializovaný výskyt patří mezi další kriticky ohrožený druh. Jako další můžeme uvést sleziník hadcový (Asplenium cuneifolium) také silně ohrožený druh rostliny a v neposlední řadě sleziník severní (Asplenium septentrionale). Hojně rozšířený je tu také známý vřesovec pleťový (Erica carnea), který zde najdeme ve vřesovištích. Odlesněné skalky jsou domovem vzácných a chráněných, zejména bezobratlých živočichů. V lokalitě žijí např. žluťásek borůvkový (Colias palaeno). Z plazů zde najdeme zmiji obecnou (Vipera berus), užovku hladkou (Coronella austriaca), slepýše křehkého (Anguis fragilis) nebo ještěrku obecnou (Lacerta agilis). Z dalších zajímavých druhů stojí za zmínku na vřes úzce vázaný bourovec dubový (Lasiocampa quercus). Zajímavý je i výskyt sarančete Psophus stridulus, teplomilného, u nás rychle ustupujícího druhu. O vzniku samotných křížů existuje několik legend. Ta nejznámější pověst tvrdí, že ony tři kříže nechali postavit místní nemocní, kteří někdy jsou označováni jako tři bratři, jako poděkování za své uzdravení. Historické letopisy a hlavně vyprávění pamětníků tuto verzi ani náznakem nepotvrzují. O této verzi není jediný zápis a dnes ještě žijící pamětníci ji pak zcela odmítají jako podvrh. Trojice křížů, které tvoří dominantu vrcholku kopce, byla vztyčena v roce 1849, kdy městečko Prameny bylo velmi bohaté, a tak stavěli ve zdejším okolí mnoho křížků, kapliček a božích muk. Samotné křížky vytvořili zdejší kameničtí mistři a na jejich odhalení se bylo podívat mnoho zdejších obyvatel. V průběhu 2. poloviny 20. století zdejší křížky byly několikrát poškozeny, ale vždy se našel někdo, kdo je opravil. Od roku 1979 byla na Křížcích vybudována naučná stezka přístupná lidem. V roce 1994 byl připraven plán péče, jehož kardinální součástí bylo kosení či vypásání plochy pro zlepšení stavu fytocenóz. Původně bylo území využíváno jako obecní pastvina. Extenzivní pastva na chudém podkladu vytvořila vhodné podmínky pro rozvoj cenných a ojedinělých společenstev ovlivněných zdejším specifickým geologickým podkladem. V podstatě se dá soudit, že extenzivní vypásání odpovídající běžnému režimu obecní pastviny, bylo pro vytvoření chráněného fenoménu základní podmínkou. Bránilo vnikání dřevin z náletu a nadměrnému rozrůstání předlesních stadií, a udržovalo bylinný porost v strukturální podobě vyhovující ohroženým společenstvům i druhům, především rožci kuřičkolistému, jehož ochrana je hlavním úkolem nejen této NPP, ale i celé CHKO.[4]

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99%C3%AD%C5%BEky_(n%C3%A1rodn%C3%AD_p%C5%9%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka)

Zdroj: https://www.slavkovsky-les.cz/zajimava-mista-slavkovskeho-lesa/tri-krize-prameny/

Dojmy: Krásný kousek přírody, které dominují právě tři křížky.

Mapa

a

Fotografie

×