Mýtina

Informace

Navštíveno: 10. 3. 2020

Historie: Ves Mýtina je první písemnou zmínkou doložena v roce 1138 jako "Albrechtsreuth", v roce 1248 jako "Albernrewt" a v roce 1316 jako "Altenalbernrewt" a v roce 1381 jako "Alten Albenreuth", kdy ležela v jurisdikci Fraisů v Nordgau (Bavorsko), v pozdější Horní Falci. V roce 1248 darovali zemané z Leuchtenbergu vesnici Mýtinu klášteru ve Waldsassenu. Vzhledem k tomu, že Neualbenreuth je uveden již ve farním rejstříku z roku 1286, zřejmě nabyl na významu. Když klášter Waldsassen získal hrad, později zámek Hardeck, a související majetek koupí, byla součástí získaného území také vesnice Mýtina. V roce 1346 koupil chebský patricij Niklas Einsiedler celé území na straně chebského a stiftského panství. Následovalo časté střídání majitelů v Mýtině z rodin císařského města Chebu s majetky v tzv. fraiské oblasti. Nejstarší prokazatelná venkovská rodová jména v Mýtině jsou obsažena v Musterungsbuch der Egerländer Bauernschaft z roku 1395. V roce 1424 zaútočili husité při obléhání CHebu na vesnice Fraisů a vyplenila také Mýtinu. V 15. století se rod Lamingerů stal feudály v Mýtině, po tomto místě obdržel šlechtický predikát Albenreuth, dostal se do sporů s magistrátem města Eger, dosáhl baronské a hraběcí hodnosti a stal se s Wolfem Maxmiliánem Lamingerem z Albenreuthu (1634-1696) legendární postavou Chodů. Když v roce 1497 získal patricijský rod Schirndingů z Chebu ves Mýtinu, začalo se s úspěchem hledat zlato u Ernestgrünu a v Muglbachu. Úspěšnější byla těžba železa, kdy se v oblasti mezi Alt- a Neualbenreuthem začaly stavět železné hamry. Kyselka, na jejímž ohrazení je uveden rok 1693, sloužila jako léčivý pramen. Poddanství bylo zrušeno v roce 1849 a vesnice se stala samostatnou obcí. V roce 1845 měl Mýtina 19 domů a 98 obyvatel. Z chátrající tvrze Schirndingerů, sídlících v Mýtině od roku 1497, vznikl pravděpodobně statek čp. 13. Před druhou světovou válkou žilo v obci více než 800 obyvatel, téměř výhradně Němců, kteří byli po druhé světové válce na základě Benešových dekretů v roce 1945 vysídleni a našli útočiště jako vyhnanci převážně v Horní Falci. O svou samostatnost tato ves přišla až v roce 1961, kdy se stala součástí obce Lipová, kam spadá do současnosti. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 23 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%BDtina_(Lipov%C3%A1)

Zdroj: https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%BDtina

Dojmy: Maličká vesnička, kde je několik zajímavostí.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_2843
IMG_2829
IMG_2835
IMG_2816