Libá - zámek Libá

Informace

Navštíveno: 13. 3. 2020

Historie: Tento původně románský hrad byl založen někdy v polovině 13. století Chebským rychtářem Ruprechtem z Libštejna. První písemná zmínka o tomto hradu pak pochází z roku 1264. Tento šlechtický rod ale vymřel po meči roku 1292 posledním členem rodu Jindřichem. Následně se hrad stal jako odúmrť majetkem německé říše. Dalšími majiteli tohoto hradu byl rod Persberků, jejichž člen Dětřich tento hrad roku 1298 prodal Waldsasskému klášteru. Tehdejší opat kláštera Giebl nechal kolem hradu postavit mohutné hradby a následně jej klášter prodal neznámému kupci. Tento neznámý kupec ale narušoval zemský mír, a tak byl hrad na povel Bavorského vévody Rudolfa dobyt a rozbořen. Z původního románského hradu tak dodnes zachovala jen kruhová věž. Takto pobořený hrad propůjčil král Jan Lucemburský dne 19. února 1346 jako korunní léno Chebskému měšťanovi a bývalému purkmistrovi Františku Gossweinovi, kterému se již do dne 6. dubna 1349 podařilo hrad obnovit pravděpodobně v gotickém slohu, jak dokládá listina, kterou tento muž oznamuje že hrad bude vždy otevřen městu Chebu. Syn Františka Wenzl Gosswein se při válce mezi městem Chebem a Chebskou šlechtou v 70. a 80. letech 14. století stal zemským škůdcem, a tak mu bylo dne 17. září 1381 zboží zabaveno. Zboží bylo následně propůjčeno jako léno Chebskému hejtmanu, lantkraběti Johannu z Leuchtenberka, hraběti na Halsu. Tento muž zdejší statky postupně pronajímal Chebským měšťanům, až nakonec hrad dne 5. května 1400 prodal Chebskému měšťanu Erhardu Ruduschovi. Tento muž ale již v roce 1406 umírá a hrad dědí rytíři ze Sparnecku, kteří jej již v roce 1426 prodali Cedvicům z Neubergu. Tímto vznikla v 15. století rodová větev Cedviců z Libštejna. Majitel hradu na počátku 16. století Jiří Cedvic z Libštejna se dopouštěl loupežnictví, a tak v roce 1509 Chebské vojsko hrad oblehlo a dobylo. Obránci hradu byly odvedeni do Chebu do vězení, ale po slíbení věrnosti Chebu byly propuštěni a Cedvicům se vrátila všechna panství. Někdy v 1. polovině 16. století byl pak tento hrad obnoven ve slohu pozdní gotiky. Během třicetileté války, přesněji řečeno v roce 1647 Švédské vojsko pod vedením generála Wrangela a Wittenberka hrad dobyly a zpustošili. Hrad byl následně v roce 1719 barokně obnoven a někdy kolem roku 1770 prošel velkou přestavbou na rokokový zámek, čímž v podstatě získal zámek svou současnou podobu. Dalších úprav se zámek dočkal ještě v době kolem roku 1800 a v 19. století, tyto úpravy se ale týkali především interiéru. V roce 1848 pak byla k zámku přistavěna velká patrová stavba s mansardovou střechou a slunečními hodinami, která pravděpodobně sloužila jako hospodářské stavení. Bohužel po konci 2. světové války v roce 1945 byl tento zámek rodu Cedviců zabaven státem a postupně chátral. Nakonec byl v 80. letech 20. století postižen požárem. Nakonec se však v průběhu 1. dvacetiletí 21. století začal být postupně obnovován a rekonstruován.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lib%C3%A1_(z%C3%A1mek)

Zdroj: http://www.obec-liba.eu/obec-liba/historie-2/

Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezku - dr. Miloslav Bělohlávek

Dojmy: Krásný zámek s románskou věží, který je dominantou této obce.

Mapa

a

Fotografie

×