Hamrníky - PR Hamrnický mokřad

Informace

Navštíveno: 8. 1. 2020

Historie: Hamrnický mokřad je přírodní rezervace vyhlášená v roce 1999 o celkové rozloze 6,63 ha. Důvodem ochrany je biotop početných populací ohrožených druhů rostlin s doprovodnými mokřadními společenstvy. Lokalita leží v geomorfologickém celku Podčeskoleská pahorkatina, jejím podcelku Tachovské brázdě. Území přírodní rezervace vyplňují kvartérní sedimenty, rašeliny a slatiny, při okrajích štěrky a písky s vložkami jílů. Mokřadních biotop tvoří vlhké pcháčové louky, přechodová rašeliniště, mechová slatiniště, údolní jasanovo-olšové luhy a mokřadní vrbiny. Na území roste několik silně ohrožených druhů rostlin. V mechových slatiništích v centrální části to jsou kruštík bahenní (Epipactis palustris) a tolije bahenní (Parnassia palustris), na přechodových rašeliništích rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia). Její výskyt však nebyl nově potvrzen botanickým inventarizačním průzkumem z roku 2008. Z ohrožených druhů rostlin zde rostou klikva bahenní (Oxycoccus palustris), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), prha arnika (Arnica montana), upolín nejvyšší (Trollius altissimus), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), vrba plazivá (Salix repens). Z obojživelníků zde žije ropucha obecná (Bufo bufo), z plazů ještěrka živorodá (Zootoca vivipara).

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hamrnick%C3%BD_mok%C5%99ad

Dojmy: Pěkný mokřad, který jsem fotil jen z okraje abych jej nepoškodil.

Mapa

a

Fotografie

×