Hrozňatov - hrad Hrozňatov

Informace

Navštíveno: 10. 3. 2020

Historie: Tento hrad byl vystavěn původně v románském slohu již v průběhu 12. století, kdy byl sídlem ministeriálů, kteří se zodpovídali Chebské falci. Dodnes se pak zachovala z této románské podoby hradu krom sklepů vysoká kruhová věž, která z většiny zachované románské zuby. Prvním teoretickým majitelem tohoto hradu byl pak Ulšak z Kinsbergu, který je zmiňován již v roce 1188. Další již přímá písemná zmínka o tomto pochází pak z roku 1217, kdy zde sídlil Jindřich z Kinsberku, který vystupoval se svým synem jako svědci v listině o výměně statků mezi falckrabím Rabodem a hrabětem Jindřichem z Ortenburku. Další zmínka o tomto hradě pochází z análů Waldsaského kláštera, kde je zmíněno že dne 14. Července 1217 na tomto hradě zemřel ve vězení blahoslavený Hroznata, který byl správcem majetku Tepelského kláštera. Ale jestli zde byl Hroznata opravdu vězněn je neznámé, jisté je že zemřel na nějakém hradu, který držel rod Hohenbergů, který držel i hrad v Kynžvartu. Již v roce 1233 byl tento hrad přestavěn v ranně gotickém slohu. V roce 1260 zemřel jako poslední mužský potomek Jindřich III. z Kinsbergu. Po tomto muži tak zbyla jen dcera Berta a díky tomu se hrad stal odúmrtí majetkem říše. Již v roce 1260 byl hrad dán jako zástava Plavenským fojtům. Již v roce 1261 se purkrabí z Gery, Plavna a Vejdy vzdali Chebských zastavených hradů. V roce 1315 je zmíněno že hrad spadal pod majetek říšského krále Ludvíka IV. Bavorovi, pro kterého tento hrad spravovali rytíři Abraham a Albert ze Sackenu. Dne 4. října 1322 byl tento hrad spolu s celým Chebskem zastaven českému králi Janu Lucemburskému a díky tomu se tento hrad stal jedním z nejdůležitějších opevněných bodů Českého královského léna.

V roce 1340 zastavil tento hrad císař Karel IV. do zástavy Arnoštu Winklerovi z Falknova. Tento muž zemřel již na počátku 60. let 14. století, a tak držel zdejší léno Bohuslav z Hartenberka. Roku 1396 zapůjčil zdejší hrad král Václav IV. jako léno Hynčíku Pluhovy z Rabštejna, který hrad zakoupil od Chebského patricie Petra Rohrera. Hynčík zemřel roku 1401 a tak jej téhož roku prodala městu Cheb. Již v roce 1405 prodala městská rada tento hrad svým leníkům a měšťanům bratrům Albrechtu a Lorenci Frankengrünerům. Tento rod pak držel hrad až do roku 1470, kdy jej postoupil Albrechtu Sackovi. Albrecht držel hrad až do roku 1486, kdy začali držet tento hrad bratři Zikmund a Jan Kašpar Frankengrünerové. Tento rod pak držel hrad až do roku 1506, kdy jej postoupili Kryštofovi z Týna, jehož starý rod pochází z tvrze Týn, která se nacházela poblíž Sokolova. Někdy v průběhu 2. poloviny 16. století či na počátku 17. století za tohoto rodu byl hrad renesančně přestavěn a následně v roce 1605 byl prodán Kinsbergovi Hansi Thannerovi. Tento muž již v roce 1608 postoupil tento hrad Volfu Kryštofu Elbognerovi z Dolního Schönfeldu a Ottengrünu. Když během třicetileté války v roce 1647 bylo město Cheb obleháno a dobyto Švédským vojskem, tak se dobytí a vyplenění nevyhnulo ani tomuto hradu. Švédská posádka v tomto hradu sídlila až do roku 1649. Následně byl tento velmi poničený hrad barokně obnoven a v roce 1658 prodán rodem Elbognárů Chebskému řádu Jezuitů. V roce 1758 byl tento hrad oblehnut Pruským vojskem, které zde vzalo dva rukojmí, ty ale následně nechali jít. Po zrušení řeholních řádů císařem Josefem II. roku 1773 se tento hrad stal majetkem studijního náboženského fondu. Od tohoto fondu zakoupil tento hrad roku 1824 Pražský měšťan Jan Adam Nonner, který nechal tento hrad přestavět v pozdně barokním slohu. Během této přestavby byla stržena i tzv. Shnilá obraná věž. Potomci Jana Adama prodali tento hrad roku 1872 Josefu Mindelovi z Bavorského Mitterteichu, ale již v roce 1883 zakoupil tento hrad Josef Anton Halbmayer, který nechal celý hrad přestavět v romantizujícím pseudogotickém slohu podle plánů Chebského architekta Karla Haberzettla. Touto přestavbou získal hrad svůj současný vzhled. V roce 1887 získal tento hrad Alfons Wagner z Wallernstädtu. Postupnými rodinnými vztahy tento hrad přešel tento hrad do majetku Karla Marie Hermanna. Ve 30. letech 20. století získala tento hrad rodina Fechtů. Této rodině byl hrad v roce 1945 zkonfiskován a stal se majetkem Československého státu. Nejdříve byl využíván jako sídlo MNV, ale již v letech 1950 – 1965 zde bylo sídlo pohraniční stráže. V roce 1965 se stal hrad majetkem Chebské galerie, která jej zrekonstruovala. Pro jeho polohu ale byl hrad převeden do majetku ministerstva vnitra a následně přestal být udržován a postupně chátral. V 90. letech 20. století zakoupila tento hrad firma S. M. S., které se ale nepodařilo započít rekonstrukce. Díky tomu tento hrad nadále chátral, až jej v roce 2007 získala v havarijním stavu Pražská společnost ElitProfit, která zahájila postupnou rekonstrukci a záchranné práce.

Zdroj: https://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/stary-hroznatov-hrad-a-zamek-kinsberg/

Dojmy: Krásný areál, který je dominantou této vesnice.

Mapa

a

Fotografie

×